Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Paprocańskiej w Tychach


Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 00051592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Paprocańskiej w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Paprocańskiej w Tychach w oparciu o dokumentację opracowaną przez AMIBUD Cezary Ilnicki jest: -Boisko wielofunkcyjne o wym.: 28,5 x 15,5 m -Plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wyposażony w następujące urządzenia: zjeżdżalnię, przeplotnię, bujak gondola, bujak deska surfingowa, walec, karuzelę, -Siłownia zewnętrzna w tym: urządzenie do treningu nóg i bioder, drążek do ćwiczeń, ławkę do ćwiczeń ud, ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha i grzbietu, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, sztangę w leżeniu, -Ogrodzenie terenu, boiska, placu zabaw -Elementy małej architektury (śmietnik, ławki) -Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ciągu pieszego. Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy także: -prowadzenie robót w rejonie istniejącego uzbrojenia pod nadzorem gestorów sieci, -uzyskanie zaplecza placu budowy, zabezpieczenie dojść i dojazdów -uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. UWAGI DODATKOWE: Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez inspektora (koordynatora) z ramienia Urzędu Miasta, co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Po potwierdzeniu poprawności wykonania danego etapu roboty Wykonawca może przystąpić do dalszej realizacji. Przed zabudowaniem wyrobu budowlanego Wykonawcę. Sprzęt, narzędzia pomiarowe wymagane do dokonania odbiorów technicznych robót Wykonawca udostępni nieodpłatnie na każde życzenie Inwestora. Również badanie nośności podbudowy należeć będzie do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie zabezpieczeń i oznakowań terenu budowy. W czasie realizacji zadania należy zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów bhp oraz zapewnić niezbędne zabezpieczenia placu budowy celem ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wykazane w dokumentacji .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne/jednostki-organizacyjne-urzedu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf