Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektu Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 4


Urząd Skarbowy w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 852 63 00 , fax. 033 852 63 30
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Cieszynie
  ul. Kraszewskiego 4 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 852 63 00, fax. 033 852 63 30
  REGON: 07003031100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. isnet.katowice.pl/us/cieszyn.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektu Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Skarbowego w Cieszynie do obiektu znajdującego się w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 4 - przyłączem kablowym o napięciu 0,4 kV z mocą umowną 50 kW, w grupie taryfowej C21. Przewidywana wielkość zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia tj. w okresie 15.09.2012 - 31.12 2013 r. wynosi 205 MWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. isnet.katowice.pl/us/cieszyn.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf