Asysta Techniczna dla Systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Ministerstwo Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 693 59 45, 693 54 16 , fax. 022 693 40 07, 693 40 95
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Gospodarki
  Plac Trzech Krzyży 3/5 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 693 59 45, 693 54 16, fax. 022 693 40 07, 693 40 95
  REGON: 00001773300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mg.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Asysta Techniczna dla Systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Asysty Technicznej w wymiarze nie większym niż 800 osobodni tj. wsparcie dla Zamawiającego w zarządzaniu usługami oraz rozwoju i modyfikacji ST CEIDG m.in. w zakresie: a) wsparcia użytkowników ST CEIDG w bieżącym użytkowaniu i administracji Systemu (konsultacje, pomoc techniczna), b) analizy wydajności poszczególnych elementów ST CEIDG, c) analizy potrzeb w zakresie modyfikacji Systemu, d) korygowania parametrów pracy ST CEIDG (optymalizacja Systemu), e) wykonywanie prac projektowo-programistycznych związanych z dalszym rozwojem i modyfikacjami ST CEIDG, f) opracowanie nowej, bądź aktualizacja istniejącej dokumentacji ST CEIDG w związku z wprowadzonymi zmianami, g) zapewnienie gwarancji na System, na zasadach określonych w niniejszym SOPZ, h) wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem systemu w trakcie trwania Umowy na Asystę Techniczną dla ST CEIDG, opisanych w SOPZ - Nadzór Techniczny. Wartość zamówienia została określona na kwotę 480.000,00 zł w tym 385.000,00 zł wartość zamówienia podstawowego, a 95.000,00 zł wartość zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mg.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf