Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaleń Towarzystwo


Gmina Żabia Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8578182, 8578224 , fax. 046 8578181
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabia Wola
  ul. Główna 3 3
  96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  tel. 046 8578182, 8578224, fax. 046 8578181
  REGON: 75014857800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabiawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaleń Towarzystwo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są Roboty (roboty budowlane, usługi i dostawy) obejmujące Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kaleń Towarzystwo Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej ?110 o łącznej długości około 319,0 mb włącznie do istniejących sieci wodociągowych poprzez armaturę żeliwną. Na projektowanych odcinkach wodociągów przewidziano hydranty przeciwpożarowe DN80 typ podziemny. Siec wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC łączonych ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą śrub stalowych ocynkowanych. Połączenia rur z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych żeliwnych jednokołnierzowych zabezpieczonych przed przesunięciem. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki gumowe. Wodociąg uzbrojony będzie w następujące uzbrojenie: 1. zasuwy żeliwne kołnierzowe liniowe z żeliwa szarego GG25, 2. hydranty przeciwpożarowe podziemne DN80. Zasuwy powinny posiadać obudowę teleskopową zabezpieczoną zawleczkami zakończoną w skrzynce dużej cienkiej do zasuw o rzędnej dostosowanej do rzędnej nawierzchni. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z projektami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w uzgodnieniu z eksploratorem wodociągu, 2) zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie oraz wykonie inwentaryzacji powykonawczej sieci, 3) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla dróg, w których prowadzone będą prace budowy sieci wodociągowej, 4) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi przed rozpoczęciem robót, 5) organizację zaplecza budowy, 6) zabezpieczenie terenu pod tymczasowe składowanie nadmiaru urobku, 7) częściowej wymiany gruntu, jeżeli zajdzie taka potrzeba (wg określenia inspektor nadzoru), 8) zabezpieczenie wszelkich kolizji z siecią gazową, energetyczną oraz telefoniczną w ramach umowy, 9) uzyskanie odbioru od właściciela danej sieci po wykonaniu robót na urządzeniu kolidującym, 10) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 11) zdjęcia wierzchniej warstwy nawierzchni drogowej, zagęszczenia zasypki wykopów wodociągów umiejscowionych w drogach, a następnie ponownego ułożenia wierzchniej warstwy nawierzchni drogowej, a w razie konieczności jej dowiezienia,. 12) uzyskanie wymaganych odbiorów i uzgodnień w zakresie przywrócenia dróg do stanu pierwotnego, przekazanie przez wykonawcę i przyjęcie budowli bez wad przez Zamawiającego i instytucję Eksploatującą Roboty należy wykonać ze szczególną starannością zgodnie z Dokumentacją projektową (przez co należy rozumieć w szczególności Projekt budowlany), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB, wytycznymi oraz opisem Przedmiotu Zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru autorskiego. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia. 1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR, wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówieni (dalej SIWZ), z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. 2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej. 3) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 5) Wykonawca wykona i przygotuje dla Zamawiającego oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza : a) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, b) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, c) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania. 6) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 8) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 9) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 10) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach : a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt. : art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 11) Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień : a) warunkiem podzlecenia wykonania robót podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji projektowej obejmującej zakres robót zlecanych podwykonawcy; b) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie; c) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy; d) za wykonane roboty przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy; e) wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy; f) Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia Prac w wyniku przeniesienia wierzytelności Wykonawcy z tytułu Wykonania umowy na podwykonawcę, cesja taka nie narusza przelewu wierzytelności z IV pkt. 5 ppkt 11 SIWZ, jednakże na jej dokonanie konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego. 12) Wykonywanie robót może być powierzone podwykonawcom pod warunkiem, że roboty powierzone do wykonania będą obejmowały pełny zakres danej części ( rodzaju robót ), o jakich mowa w pkt. 2. 5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB oraz uzyskanie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 3) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 4) Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiORB oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. 5) Załączone do oferty kosztorysy ofertowe opracowane metodą uproszczona wraz z tabelą elementów scalanych są dla Zamawiającego pomocnicze w ustaleniu ceny ryczałtowej. Cena ryczałtowa jednak mimo błędów w kosztorysie ofertowym nie może ulec zmianie. Ewentualne uchybienia w sposobie sporządzenia kosztorysu nie mogą mieć wpływu na ważność oferty, ponieważ kosztorys ofertowy w tym przypadku ma charakter tylko informacyjny , a obowiązującą ceną oferty jest ryczałt obejmujący wykonanie wszystkich robót określonych w SIWZ. 6) zapłata za wystawioną fakturę nastąpi po odbiorze robót i zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru, 7) nie przewiduje się faktury pro-forma, 8) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek i przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia. 9) Zapłata za poszczególne faktury może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu odbioru robót (częściowego lub końcowego). 10) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 11) Zamawiający z zastrzeżeniem zapisu w rozdz. IV pkt. 4 ppkt 13 lit. f nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. 12) Dostępność dokumentacji projektowej. 1) Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych wykonawców za pośrednictwem poczty na płycie CD. 2) Płyta CD ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacją projektową, przedmiarami robót, STWiORB zostanie nieodpłatnie przesłana do zainteresowanego wykonawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku faksem lub e-mailem. 3) Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Sylwii Glezner w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych w godzinach pn od 9:00 do 17:00 wt-pt 8:00 do 16:00. 4) Na stronie www.bip.zabiawola.akcessnet.net, 5. Wymagania dotyczące gwarancji. 1) Wykonawca obejmuje gwarancją i rękojmią całość przedmiotu zamówienia na okres: a) gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, b) rękojmi za wady wykonania robót na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 2) Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia 3) Okres gwarancji udzielany przez podwykonawców musi odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zabiawola. akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf