Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą pieczywa

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy ogłasza przetarg

 • Adres: 22463 Radecznica, ul. Klasztorna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 68 18 020 , fax. 846 818 792
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
  ul. Klasztorna 4
  22463 Radecznica, woj. lubelskie
  tel. 84 68 18 020, fax. 846 818 792
  REGON: 29104900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radecznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą pieczywa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pieczywa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4, w asortymencie i ilościach podanych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15811000-6. 3. Przedmiot zamówienia winien charakteryzować się świeżością (produkcja z nocnej zmiany), pulchnością, nie zawierać środków konserwujących nie dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym. 4. Realizacja dostaw - codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, każdorazowo w ilości i asortymencie zamówionym przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub faksu w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach o odpowiednio długim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z opisem składu i ewentualnie zawieranych alergenów. 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno- sanitarne stosowane w UE. 7. Jakość przedmiotu zamówienia musi odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie oraz polskim normom, a także być zgodna z obowiązującym prawodawstwem w szczególności: 1) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1541 z późn. zm.), 2) Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 3) Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. 4) Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 5) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany druk „OFERTA” - stanowiący Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem cenowym. 2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach