Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia sukcesu

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21580 Wisznice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 782 102 , fax. 833 782 039
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  ul. Rynek 35
  21580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 833 782 102, fax. 833 782 039
  REGON: 3023775300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisznice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia sukcesu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie składa się z dwóch części, a jego przedmiotem jest Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu „Akademia sukcesu”, polegająca na realizacji niżej wymienionych zadań: Część 1: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Część 2: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego. 2. Część 1 – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. 2.1. Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje: – 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe – 39162100-6 - pomoce dydaktyczne – 38410000-2 – przyrządy pomiarowe – 38630000-0 – przyrządy astronomiczne i optyczne – 37520000-9 – zabawki – 37420000-8 – sprzęt gimnastyczny – 22114000-2 - słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki 2.2. W ramach Części 1 zamówienia zrealizowane zostaną następujące zadania: Zadanie 1 – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu Zadanie 2 – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach Zadanie 3 – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach 2.3. Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 1 zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ. 3. Część 2 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego. 3.1. Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje: – 30200000-1 – urządzenia komputerowe – 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy – 30213100-6 – komputery przenośne – 30231300-0 – monitory ekranowe – 30232100-5 – drukarki i plotery – 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3.2. W ramach Części 2 zamówienia zrealizowane zostaną następujące zadania: Zadanie 1 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu Zadanie 2 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach Zadanie 3 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach 3.3. Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 2 zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla sprzętu przewidzianego do użycia. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne załączając do oferty karty katalogowe na oferowane przedmioty i atesty. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia dla Części 1 i 2 zamówienia. a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 9.8 SIWZ. 9. Gwarancja: 9.1. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części 1 zamówienia wynosi 12 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie 36 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 18 SIWZ). 9.2. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części 2 zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie 48 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 18 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 7 niniejszej SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach