Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu wraz z rozładunkiem w roku 2019

Bursa Szkolna Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 62100 Wągrowiec, ul. Kcyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 26 20 186 , fax. 0-67 26 20 186
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Szkolna Nr 1
  ul. Kcyńska 48
  62100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 26 20 186, fax. 0-67 26 20 186
  REGON: 57088749600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu wraz z rozładunkiem w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa (zgodnie z potrzebami) oraz rozładunek artykułów żywnościowych ujętych w dziewięciu częściach zamówienia na: mięso i produkty mięsne; pieczywo i wyroby piekarnicze; mleko i przetwory mleczarskie; jaja; mrożonki (warzywa i owoce); ryby (świeże i mrożone); ziemniaki; warzywa i owoce; różne produkty spożywcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofert (załącznik nr 1 do SIWZ); b) formularz asortymentowo-cenowy dla każdej z dziewięciu części (załącznik nr 4 do SIWZ); c) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy; d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach