Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku ogłasza przetarg

 • Adres: 62560 Skulsk, ul. Targowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 682 079 , fax. 632 682 018
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Skulsku
  ul. Targowa 2
  62560 Skulsk, woj. wielkopolskie
  tel. 632 682 079, fax. 632 682 018
  REGON: 55111900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skulsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk. Ogólna liczba dowożonych i odwożonych uczniów - 330 . Liczba ta jest liczbą prognozowaną i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o liczbę 15 biletów.Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe określenie godzin dowozu i odwozu zostanie ustalone w formie załącznika do podpisanej umowy. Ze względu na różnorodność kierunków dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy zobowiązani są podać jedną uśrednioną cenę biletu miesięcznego . Wykonawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytą obsługę dowozu.Wielkość pojazdów min. 52 osoby. Minimum 5 pojazdów do realizacji zamówienia. W razie uszkodzenia pojazdu Wykonawca powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. W przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Do ceny biletu należy doliczyć również koszty związane z odpowiednim oznakowaniem przez Wykonawcę przystanków znajdujących się na trasach objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustaw ą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2016 r poz.1907 ze zm.), tj. posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób na terenie gminy Skulsk.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza ofertowego sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2. 5) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 6) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, jeżeli uprawnienia te nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach