Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wraz ze wzmocnieniem i naprawą muru oporowego oraz budowa i remont ogrodzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 01530 Warszawa, ul. Krasińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8391878 , fax. 022 8391879
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego
  ul. Krasińskiego 1
  01530 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8391878, fax. 022 8391879
  REGON: 01607025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szymanowski.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa szkoła artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wraz ze wzmocnieniem i naprawą muru oporowego oraz budowa i remont ogrodzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest opisany w „Projekcie budowlanym Zagospodarowanie terenu wraz ze wzmocnieniem i naprawą muru oporowego oraz budowa i remont ogrodzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego” stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zakres robót nie obejmuje: 1) Wykonania nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki betonowej; 2) Boisk; 3) Placów pod drabinki, siłownię i trampolinę wraz z wyposażeniem; 4) Siedzisk i donic; 5) Nawiezienia ziemi urodzajnej oraz wykonania nasadzeń i trawników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Właściwe pełnomocnictwo/a w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - jeżeli Oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/y działające na podstawie pełnomocnictwa/pełnomocnictw; 2) Dokument/y potwierdzający/e, że osoba/y podpisująca/y Ofertę i inne oświadczenia lub dokumenty lub udzielająca/e pełnomocnictwa – jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa – była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach