Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników OT KOWR w Pruszczu Gdańskim

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 11 ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (58) 302-34-51 wew. 223, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 11
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (58) 302-34-51 wew. 223, , fax. -
  REGON: 367849538-00138
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników OT KOWR w Pruszczu Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera projekt umowy – załącznik 6 oraz wykaz asortymentu wskazany w załączniku nr 1A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, sporządzonego na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) formularz cenowego, sporządzonego na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1A do SIWZ, 3) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 4) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1- załącznik nr 3 do SIWZ, 5) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS), 6) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 7) zobowiązania podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach