Przetargi.pl
Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonyh w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58.

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-642 Warszawa, Puławska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 226 011 857
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-642 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 226 011 857
  REGON: 1213749700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonyh w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie remontu linii kablowej oświetlenia terenu obiektu KGP położonego w Warszawie przy ul. Taborowej 33c . Zadanie nr 2 : Wykonanie remontu linii kablowej oświetlenia terenu obiektu KGP położonego w Warszawie przy ul. Wiśniowej 58. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 - 2a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: w ramach zadania nr 1: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); w ramach zadania nr 2: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2.Forma wnoszenia wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty): Komenda Główna Policji Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000 z dopiskiem wadium - nr sprawy 74/Cir/18/KK dotyczy zadania nr ……. 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5.Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00-15.00). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 6.Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7.Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.Ponadto Wykonawca musi złożyć: 3.1 Wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 3.2 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac będzie wymagał przedstawienia świadectwa o niekaralności lub poświadczenie bezpieczeństwa osobowego pracowników realizujących przedmiot umowy. Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: •Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do Formularza ofertowego; •Kosztorys ofertowy zobowiązany będzie przedłożyć Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza; •Ponadto Zamawiający informuje, że wezwie także do przedłożenia kosztorysu, w przypadku, gdy wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach