Przetargi.pl
Dostawa generatorów molibdenowo-technetowych Mo/Tc, wykorzystywanych do otrzymywania radionuklidu technetu-99-m do znakowania zestawów scyntygraficznych, nr PN-81/18/TM

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02034 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63 , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska
  02034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63
  REGON: 28836600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa generatorów molibdenowo-technetowych Mo/Tc, wykorzystywanych do otrzymywania radionuklidu technetu-99-m do znakowania zestawów scyntygraficznych, nr PN-81/18/TM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatorów molibdenowo-technetowych Mo/Tc, wykorzystywanych do otrzymywania radionuklidu technetu-99-m do znakowania zestawów scyntygraficznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą: 1). Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru w załączniku nr: 3 (oraz w załączniku nr: 3a i nr 3b - jeżeli dotyczą) W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b pkt. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: a) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, (Zezwolenie GIF), b) zezwolenie na transport materiałów promieniotwórczych. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia, wyżej wymienionego dokumentu, potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Wykonawca nie wskazał w Oświadczeniu miejsca pobrania/uzyskania odpowiednich dokumentów bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach