Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy ulicy Kochanowskiego w Żelechowie, odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej oraz drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej

Urząd Miejski w Żelechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego 47
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 754 11 44 , fax. 25 754 11 44
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żelechowie
  ul. Piłsudskiego 47 47
  08-430 Żelechów, woj. mazowieckie
  tel. 25 754 11 44, fax. 25 754 11 44
  REGON: 00053057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy ulicy Kochanowskiego w Żelechowie, odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej oraz drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie przebudowy ulicy Kochanowskiego w Żelechowie, odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej oraz drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej. Przedmiot zamówieni został podzielony na dwie części. Zakres prac obejmuje: Część 1: Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej: - Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Żelechowie Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego chodnika z płyt betonowych w ilości 308,5 m2, krawężnika w ilości 280 mb oraz obrzeża w ilości 179 mb. Rozebrane zostaną zjazdy z kostki betonowej w ilości 70 m2. Zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia bitumiczna w ilości 130,75 m2. Zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 345,75 m2. Podbudowa chodnika z kruszywa łamanego gr. 10 cm w ilości 345,75 m2. Zjazdy na przedmiotowej ulicy zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w ilości 211,75 m2. Pobocze wykonane zostanie z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm w ilości 1550 m2. Zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm w ilości 395 m2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2 warstwa wiążąca oraz ścieralna, grubość warstw po zagęszczeniu 3 cm w ilości 4452,00 m2. Zostaną wyregulowane studzienki dla włazów kanałowych w ilości 24 szt. oraz studzienki dla kratek ściekowych ulicznych w ilości 3 szt. - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego chodnika z kostki brukowej w ilości 69 m2 oraz krawężnika w ilości 69 mb. Zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia betonowa w ilości 34,5 m2 oraz wykonany chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 103,5 m2 na długości 69 mb. Wykonanie chodnika na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm w ilości 103,5 m2. W celu odwodnienia drogi gminnej zostanie wykonany ściek z kostki brukowej na długości 44 mb. Zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi zostaną wykonane z betonu asfaltowego w ilości 112 m2. Zostanie wykonane wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. 5 cm w ilości 3352,5 m2, a następnie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3196,25 m2 oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości 3117,50m2. Pobocze zostanie wykonane z kruszywa łamanego gr. 8 cm w ilości 775 m2. Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr 131410W w Woli Żelechowskiej Zakres prac obejmuje wykonanie odwodnienia w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych, mechaniczne czyszczenie podbudowy betonowej oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym w ilości 14 m3. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-2, warstwa wiążąca i ścieralna, grubość warstw po zagęszczeniu 3 cm w ilości 1362,75 m2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ (przedmiary robót, mapy poglądowe, przekroje normalne). Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji, ustala się cenę ryczałtową. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ i przedmiarów, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to miedzy innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna), koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, rozruchem technologicznym, koszy ubezpieczenia budowy oraz innych czynności czy robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia. Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa, a przedłożony kosztorys ofertowy będzie miał jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji lub dodanie nowej pozycji nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu. 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z tym zaleca się również sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 4. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu, na którym odbywać się będą roboty oraz pełnego zabezpieczenia materiałów i sprzętu do wykonywania robót. 5. Wykonawca odpowiada za wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane przez prowadzenie robót na istniejących sieciach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca pod rygorem ważności oferty wnosi wadium na całość przedmiotu zamówienia (dwie części) w kwocie 16.500,00 zł, w tym na część 1: 15.000,00 zł, na część 2: 1.500,00 zł, na konto przedstawione na stronie tytułowej s.i.w.z. do upływu terminu składania ofert i dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium. Oferent, który składa ofertę tylko na jedną część wnosi wadium w kwocie dla danej części. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). (art.45 ust.6 ustawy). 3. Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.5 ustawy. 5. Wykonawcy którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art.24 ust.2 pkt.2 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji (liczony w miesiącach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zelechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach