Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Graniczna 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3655801 w. 231 , fax. 48 38 15 061
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
  ul. Graniczna 24 24
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3655801 w. 231, fax. 48 38 15 061
  REGON: 67200798700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd-radom.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia - Sokoły - Pionki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. Szacunkowy zakres robót wynosi 6 600 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie. Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia, w kosztorysie lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia przy określaniu ceny jednostkowej za przedmiot zamówienia: 1. projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy, 2. wykonanie przy udziale przedstawiciela PZDP w Radomiu pomiarów ilości remontów cząstkowych, 3. uporządkowanie terenu z nadmiaru grysów. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) Podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania nazw firm Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy -Tom II SIWZ. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy - Tom II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium: w wysokości 900 zł. (słownie: dziewięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd-radom.finn.pl - zakładka Zamówienia publiczne - przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach