Przetargi.pl
Winnica - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Gmina Krotoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 59-223 Krotoszyce, Piastowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax.
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krotoszyce
  Piastowska 46
  59-223 Krotoszyce, woj. dolnośląskie
  tel. , fax.
  REGON: 39064746900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.krotoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Winnica - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Winnica działka nr 120,121,187 gmina Krotoszyce polegający na wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni dla KR2 na odcinku około 480 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego koryta pod podbudowę nawierzchni nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową , wykonanie wzmocnionych poboczy , odmulenie istniejących rowów , ustawienie krawężników oraz remont ścianek czołowych istniejących przepustów drogi a także wykonanie zjazdów na poszczególne posesje ( zjazdy w granicach pasa drogowego ). Występuje uzbrojenie w sieci: - energetyczne linia napowietrzna – ( ze względu na pozostawienia niwelety nawierzchni drogi na tym samym poziomie linia energetyczna nie ma wpływu na realizację zadania ) - wodociągowa – stanowiąca własność gminy Krotoszyce Projektuje się niweletę nawierzchni drogi na istniejącym poziomie ze względu na zjazdy oraz wykonane przepusty w korpusie drogi jak też włączenie do zjazdu na drogę powiatową w km 0 + 020 .Projektuje się wykonanie pełnego koryta pod podbudowę drogi , po jego wyprofilowaniu i zagęszczeniu do wartości wtórnego modułu sprężystości wynoszącego 100MPa należy przystąpić do wykonania konstrukcji drogi Projektuje się wykonanie warstwy odcinającej z żwiru frakcji 2-8 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm , podbudowę z kruszywa kamiennego naturalnego frakcji 10/31,5 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm, ( minimalny wtórny moduł sprężystości 100 MPa ) warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm po zagęszczeniu ułożoną na podbudowie skropionej emulsją asfaltową oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm po zagęszczeniu . Przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy dokonać skropienia warstwy wiążącej emulsją asfaltową .W km 0 + 020 – 0 + 050 strona prawa należy ustawić krawężnik drogowy na ławie betonowej zgodnie z załączonym rysunkiem . Pobocza wykonać z kruszywa kamiennego 0/31,5 grubości 15 cm po zagęszczeniu skropić emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 i zamiałować grysem frakcji 0/4 mm . Projektuje się dokonanie odmulenia rowu przydrożnego , oczyszczenia przepustów oraz remont ścianki czołowej przepustu w km 0 + 064 Podstawowe dane do projektu: klasa techniczna drogi gminnej D Prędkość projektowa 30 km/godz Szerokość nawierzchni 3,0 – 4,0 m Zjazdy w konstrukcji drogi w granicach pasa drogowego Kategoria ruchu KR2 Bilans inwestycji: Długość odcinka - 480,00 m. Powierzchnia nawierzchni drogi z betonu asfaltowego 1549 m2. Warstwa wiążąca nawierzchni -1603 m2 Podbudowa z materiału kamiennego naturalnego - 1649 m2 Zjazdy indywidualne w pełnej konstrukcji 80 m2 Wykonawca zorganizuje i umożliwi w czasie budowy dojazd do posesji, warsztatów itp. oraz zawiadomi zainteresowanych o utrudnieniach. Wykonawca wdroży oraz będzie utrzymywał na czas prowadzenia robót, tymczasową organizację ruchu. Wykonawca sporządzi harmonogram prac i przedstawi go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zmawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach