Przetargi.pl
USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ W GMINIE STARY DZIKÓW W 2019r

Gmina Stary Dzików ogłasza przetarg

 • Adres: 37632 Stary Dzików, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-16 631 80 50 , fax. 0-16 631 80 50
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Dzików
  ul. T. Kościuszki 79
  37632 Stary Dzików, woj. podkarpackie
  tel. 0-16 631 80 50, fax. 0-16 631 80 50
  REGON: 65090059400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary-dzikow.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ W GMINIE STARY DZIKÓW W 2019r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie: - pozyskania i zrywki drewna - hodowli lasu - ochrony lasu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach