Przetargi.pl
Zakup i dostawa paliw płynnych w 2019 r.: olej napędowy dla potrzeb Gminy Jaśliska

Gmina Jaśliska ogłasza przetarg

 • Adres: 38485 Jaśliska, Jaśliska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 431 05 81 , fax. 13 431 05 93
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaśliska
  Jaśliska 171
  38485 Jaśliska, woj. podkarpackie
  tel. 13 431 05 81, fax. 13 431 05 93
  REGON: 18051533900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jasliska.info/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=13&strona=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa paliw płynnych w 2019 r.: olej napędowy dla potrzeb Gminy Jaśliska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest "Zakup i dostawa paliw płynnych w 2019 r.: olej napędowy dla potrzeb Gminy Jaśliska ". Dostawa paliwa do silników diesla wytwarzanego wg normy PN-EN 590:2011 w roku 2019 w ilości około 8 000,00 dm3 (słownie: osiem tysięcy dm3). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134220-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach