Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe związane z przeprowadzeniem kursów spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) w ramach projektu Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, Gronowo 128
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6784118, -25, -66 , fax. 056 6784118
 • Data zamieszczenia: 2015-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  Gronowo 128 128
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6784118, -25, -66, fax. 056 6784118
  REGON: 00009582200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgronowo.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe związane z przeprowadzeniem kursów spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) w ramach projektu Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są usługi szkoleniowe związane z przeprowadzeniem kursów spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) w ramach projektu Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę nr WND-POKL.09.06.01-04-023/13, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1.Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 odrębne części: Część 1 - Kurs spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) - grupa 1, Część 2 - Kurs spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) - grupa 2, Część 3 - Kurs spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) - grupa 3. 3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: a) współdziałać z koordynatorem projektu, w której odbywają się kursy, w tym m.in. w zakresie realizacji harmonogramu zajęć, informowania o wszelkich zmianach i odstępstwach w ich prowadzeniu, informowania o frekwencji na prowadzonych zajęciach; b) prowadzić zajęcia zgodnie z przyjętym harmonogramem; c) dokumentować zajęcia przez prowadzenie dziennika zajęć z listą obecności; d) wspomagać promocję i ewaluację projektu, w tym prawidłowe oznakowanie pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi; e) przestrzegać obowiązki, zalecenia i terminy wynikające z realizacji umowy; f) przestrzegać zasady BHP i ppoż. 5. Harmonogram kursu zostanie ustalony z koordynatorem projektu. Harmonogram może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zajęcia będą planowane w dogodnym czasie dla uczestników projektu we wszystkie dni tygodnia (w większości w soboty i niedziele)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.zsgronowo.edu.pl/site/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach