Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów biorących udział w projekcie Dobry zawód - Lepszy start

Powiat Rypiński ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. Warszawska 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2802432 , fax. 54 2802549
 • Data zamieszczenia: 2015-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rypiński
  ul. Warszawska 38 38
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2802432, fax. 54 2802549
  REGON: 91086670300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrypinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów biorących udział w projekcie Dobry zawód - Lepszy start
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów biorących udział w projekcie Dobry zawód - Lepszy start. Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dotyczy zajęć o tematyce: a) Obsługa kombajnów zbożowych; b) Obsługa ładowarek teleskopowych; Przeprowadzenie warsztatów grupowych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy grupy 15 uczniów Zespołu Szkół Miejskich - Liceum Plastycznego podczas wyjazdu Mam potencjał - mogę być kimś przez 3 dni po 6 godzin dziennie (łącznie 18 godzin). Wyjazd trzydniowy zorganizowany zostanie do 19 czerwca 2015r. na terenie województwie Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Projekt Dobry zawód - Lepszy start jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.bip.powiatrypinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach