Przetargi.pl
usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach policji dolnośląskiej

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, ul Podwale 31-33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 340 38 00 , fax. (071) 782 41 71
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul Podwale 31-33 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 340 38 00, fax. (071) 782 41 71
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach policji dolnośląskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach policji dolnośląskiej. 2. Zamówienie podzielono na następujące części: 2.1. Część 1 postępowania obejmuje: 2.1.1. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu II Komisariat Policji przy ul. Psie Pole 7, 58-301 Wałbrzych, 2.1.2. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu PDOZ przy ul. Mazowieckiej 2, 58-300 Wałbrzych. 2.2. Część 2 postępowania obejmuje: 2.2.1. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze PPI Podgórzyn przy ul. Żołnierskiej 13a, 58-562 Podgórzyn, 2.2.2. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Komisariat Policji w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 2b, 58-540 Karpacz. 2.3. Część 3 postępowania obejmuje: usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Komisariat Policji w Kowarach przy ul. Sienkiewicza 7, 58-530 Kowary. 2.4. Część 4 postępowania obejmuje: usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze PPI w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej 5, 58-533 Mysłakowice. 2.5. Część 5 postępowania obejmuje: usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 1, 58-580 Szklarska Poręba. 2.6. Część 6 postępowania obejmuje: 2.6.1. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie Rewir Dzielnicowych III przy pl. 1000-lecia 1, 67-200 Głogów, 2.6.2. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie Rewir Dzielnicowych I przy ul. Kosmonautów Polskich 3-5, 67-200 Głogów, 2.7. Część 7 postępowania obejmuje: 2.7.1. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach Rewir Dzielnicowych w Gaworzycach przy ul. Głównej 16 A, 59-180 Gaworzyce, 2.7.2. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach Rewir Dzielnicowych w Grębocicach przy ul. Bankowej 2, 59-150 Grębocice, 2.7.3. usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach Rewir Dzielnicowych w Radwanicach przy ul. Przemysłowa 21, 59-160 Radwanice. 2.8. Część 8 postępowania obejmuje: usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelinie PP w Wiązowie przy ul. Pocztowej 2, 57-120 Wiązów. 2.9. Część 9 postępowania obejmuje: usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi - PPI Wojcieszów przy ul. Chrobrego 67, 59-550 Wojcieszów. 3. Szczegółowy warunki realizacji zamówienia oraz zakres niezbędnych czynności, prac i częstotliwość wykonywania usługi dla każdej części postępowania, Zamawiający określił w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość usług stanowiących przedmiot zamówienia w danej części. 5. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 - Usługi sprzątania. 6. Dopuszczalność udziału podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom, jednakże w takim przypadku Zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie osób sprzątających (ilość pełnych etatów)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach