Przetargi.pl
Usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach KWP we Wrocławiu, tj: - w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33, - w Komisariacie Kolejowym Policji we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 105, - w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej 43

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, ul Podwale 31-33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 340 38 00 , fax. (071) 782 41 71
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul Podwale 31-33 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 340 38 00, fax. (071) 782 41 71
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach KWP we Wrocławiu, tj: - w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33, - w Komisariacie Kolejowym Policji we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 105, - w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej 43
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach KWP we Wrocławiu. Zamówienie podzielono na następujące części: Część 1: usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31 Część 2: usługi sprzątania pomieszczeń w Komisariacie Kolejowym Policji we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 105, -część 3: usługi sprzątania pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej 43 2. Sposób wykonania, ilość oraz częstotliwość wykonywania usługi określają szczegółowo załączniki nr 1.1. do 1.3 do Istotnych postanowień umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ZATRUDNIENIE OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH - ILOŚĆ PEŁNYCH ETATÓW
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach