Przetargi.pl
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Strzyżewice ogłasza przetarg

 • Adres: 23-107 Strzyżewice,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5666025 , fax. 081 5666025
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżewice
  23-107 Strzyżewice, woj. lubelskie
  tel. 081 5666025, fax. 081 5666025
  REGON: 43101986200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Planowany termin uruchomienia kredytu: I transza: 800 000,00 zł do 30. sierpnia 2016 roku II transza 800 000 zł do 30. września 2016 roku III transza 200 000 zł do 30. października 2016 roku 3. Harmonogram spłaty kredytu. Kredyt będzie spłacany w ratach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Na koszty kredytu składać się będą wyłącznie odsetki od kwoty kredytu oraz prowizja. 5. Okres kredytowania 10 lat tj. 2016-2025. Pierwsza rata spłaty - 31 marca 2017 r. 6. Spłata kapitału będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału. 7. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych do końca kwartału. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni oraz stałej w trakcie umowy marży banku. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat oraz zmianę terminów spłat poszczególnych rat kredytu. Wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania trzeciej transzy kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 11. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu. Uwaga: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas uruchomienia kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach