Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Uścimów w kwocie 1 350 000 zł

Gmina Uścimów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-109 Stary Uścimów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8523026 , fax. 081 8523026
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uścimów
  21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie
  tel. 081 8523026, fax. 081 8523026
  REGON: 00054773800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Uścimów w kwocie 1 350 000 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu konsolidacyjnego w kwocie 1 350 000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uguscimow.bip.lubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach