Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia majątkowego hali sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw’’, będącym własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od ryzyk pożaru, dymu, sadzy, eksplozji.

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ogłasza przetarg

 • Adres: 62800 Kalisz, pl. Św. Józefa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 635 650 , fax. 627 635 651
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
  pl. Św. Józefa 5
  62800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 635 650, fax. 627 635 651
  REGON: 25081047800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia majątkowego hali sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw’’, będącym własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od ryzyk pożaru, dymu, sadzy, eksplozji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie hali sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw'', będący własnością Związku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina'' od ryzyk pożaru, dymu, sadzy, eksplozji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie Działu II załącznika do ustawy z dnia 11.09.2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowe zezwolenie musi być złożone dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał uzależnioną od zezwolenia część zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 2. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. z odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 4. Zaleca się aby oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne – w wymaganym zakresie informacji. 5. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru do IDW – załącznik nr 1, 2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzony na podstawie wzoru do IDW – załącznik nr 2, 3) stosowne Pełnomocnictwo/a – w przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania (w szczególności do podpisania i złożenia wszelkich dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem) Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (Zamawiający pomocniczo załącza jako Załącznik nr 4 do IDW Wzór Oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)), 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) na podstawie, których Wykonawca zamierza realizować zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach