Przetargi.pl
Remont żeglarskiego pomostu nr 2 w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań Gosławice” w Koninie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Kurów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2430060 , fax. 63 2430060
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Kurów 1
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2430060, fax. 63 2430060
  REGON: 001047044
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkonin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont żeglarskiego pomostu nr 2 w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań Gosławice” w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu istniejącego pomostu nr 2 zlokalizowanego na Jeziorze Pątnowskim na dz. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnymi 544/4 i 549/9, obręb Pątnów, m. Konin, woj. Wielkopolskie. Zakres prac obejmuje: 1. roboty pomiarowe, 2. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 3. roboty remontowe istniejącego pomostu, 4. wykonanie przyłącza wodociągowego, 5. roboty porządkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zestawienie elementów rozliczeniowych sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzona na podstawie Załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Oryginał zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach