Przetargi.pl
Usługa polegająca na wynajęciu sprzętu budowlanego wraz z obsługą i pełnym serwisem włącznie z paliwem

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8882040 do 41, 6320051 , fax. 022 8882048 lub 49, 8364916
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Obozowa 43 43
  01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8882040 do 41, 6320051, fax. 022 8882048 lub 49, 8364916
  REGON: 01531445100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wynajęciu sprzętu budowlanego wraz z obsługą i pełnym serwisem włącznie z paliwem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajęciu sprzętu budowlanego wraz z obsługą i pełnym serwisem włącznie z paliwem z podziałem na zadania: - Zadanie 1: obejmuje wynajem koparko-ładowarki z młotem oraz koparki kołowej podsiębiernej o pojemności łyżki 0,8 m? przeznaczonych do wykonywania robót związanych z montażem systemu tlenowej stabilizacji odpadów oraz budową drogi technologicznej na półce wschodniej wysypiska na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej 1; - Zadanie nr 2: obejmuje wynajem koparki podsiębiernej kołowej o pojemności łyżki 0,8 m? do prac związanych z dostosowaniem powierzchni parkingowych i sieci kanalizacyjnych na terenie jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 4, ul. Marsa 76 i ul. Tatarskiej 2/4; - Zadanie 3: obejmuje wynajem samochodu wywrotki trzyosiowej z trójstronnym wywrotem, hydroburtą i zaczepem do przyczepy przeznaczonego do wykonywania prac transportowych związanych z dostosowaniem powierzchni parkingowych i sieci kanalizacyjnych na terenie jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 4, ul. Marsa 76 i ul. Tatarskiej 2/4; zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wartość zamówienia stanowiąca całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy zamówienia określona została w złotych (bez podatku od towarów i usług Vat) na kwotę poniżej 803920,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl