Przetargi.pl
Na świadczenie usług transportu dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-610 Radom, ul. Lekarska 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3615285, 3615284 , fax. 48 3615213
 • Data zamieszczenia: 2015-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
  ul. Lekarska 4 4
  26-610 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3615285, 3615284, fax. 48 3615213
  REGON: 00031508600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na świadczenie usług transportu dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wielkość zamówienia: 593.747,25 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.rszs.radom.regiony.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach