Przetargi.pl
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do/z placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 736 66 00 , fax. 58 738 66 19
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych
  ul. 12 Marca 195
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 736 66 00, fax. 58 738 66 19
  REGON: 19125014800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcuw.wejherowo.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do/z placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa z domu do placówek oświatowych i z placówek oświatowych do domu w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09.2018 roku do 31.08.2019 roku, które realizują obowiązek szkolny, obowiązek nauki lub obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w placówkach oświatowych. 2. Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2018/2019 tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych, najkrótszą trasą z domu do placówki oświatowej i po skończonych zajęciach lekcyjnych z placówki oświatowej do domu. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 dni szkolnych będzie 184 dni tj.: we wrześniu – 20, październiku – 23, listopadzie - 21, grudniu – 15, styczniu – 22, lutym - 10, marcu - 21, kwietniu – 18, maju – 20, czerwcu – 14, natomiast dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 249 dni tj.: we wrześniu – 20, październiku – 23, listopadzie – 21, grudniu – 19, styczniu – 22, lutym - 20, marcu - 21, kwietniu – 18, maju – 21, czerwcu – 19, lipcu – 23, sierpniu - 22. Wymaga się, aby przewóz dzieci niepełnosprawnych był realizowany pod opieką opiekuna, którym może być rodzic, opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przez rodziców, jak również osoba zatrudniona przez Zamawiającego jako opiekun. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu tj. od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. 3. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny i bezpieczny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: • dzieci powinny być dowiezione do placówki oświatowej, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, • po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci powinny być odebrane z placówki oświatowej bez zbędnego oczekiwania, • szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci i Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych na podstawie tygodniowego planu lekcji. Rozkład ten w zależności do występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego. 4. Zamawiający w momencie wszczęcia procedury przetargowej na podstawie roku szkolnego 2017/2018 zakwalifikował do przewozu 9 dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i 56 dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie tj. razem 65 dzieci niepełnosprawnych. Ważne jest by Wykonawca posiadał dobrą znajomość topografii miasta Wejherowa i pobliskich miejscowości, do których będą dowożone dzieci, aby ustalić optymalnie najkrótszą trasę. 5. Dane dotyczące ilości dzieci i ilości dni są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że ilość dzieci i ilość dni może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego, gdy środki finansowe i ilościowe nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu realizacji umowy. 6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu zamieszkania dzieci, zmiany adresu placówki oświatowej oraz zmiany tras przejazdu w czasie trwania umowy. 7. OPCJA: Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje zwiększenie liczby przewożonych o maksymalnie 20 dzieci w trakcie realizacji umowy. Zlecenie wykonywania dodatkowych przewozów dzieci zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego w tym także od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności wykonania opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części przewozów dodatkowych dzieci (prawo opcji). 8. Dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostają na nich również w czasie przewozu bądź mogą jechać na fotelu samochodu po przesadzeniu z wózka. Pojazd, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca musi być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka wraz z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie podróży. Natomiast siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Pojazd ten musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. 9. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą posiadać odporność psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. 10. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania przewozów spowodowane przez Wykonawcę. 11. Pojazdy samochodowe, które będą używane do realizacji zamówienia muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW, oraz aktualne dowody rejestracyjne wraz z badaniami technicznymi dopuszczającymi pojazd do ruchu. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowców, którzy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). 13. Wykonawca zamówienie musi realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1260 z późń. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.: aktualne, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 3) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 4) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. e) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą 8)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do kierowania pojazdami, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ. 9) Wykaz środków transportu do przewozu osób dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach