Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 078 200 , fax. 583 018 459
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 078 200, fax. 583 018 459
  REGON: 000017756-00514
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, do następujących jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku: 1) Inspektorat ZUS w Gdyni; 2) Inspektorat ZUS w Malborku; 3) Biuro Terenowe ZUS w Sopocie; 4) Inspektorat ZUS w Wejherowie; 5) Inspektorat ZUS w Pruszczu Gdańskim. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 1) Część I zamówienia – dostawa gazu do Inspektoratu ZUS w Gdyni - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do Inspektoratu ZUS w Gdyni, ul. Władysława IV 24, 81-364 Gdynia; 2) Część II zamówienia – dostawa gazu do Inspektoratu ZUS Malborku - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do Inspektoratu ZUS w Malborku, ul. Dworcowa 1B, 82-200 Malbork; 3) Część III zamówienia – dostawa gazu do Biura Terenowego ZUS w Sopocie - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do Biura Terenowego ZUS w Sopocie, Al. Niepodległości 796, 81-805 Sopot; 4) Część IV zamówienia – dostawa gazu do Inspektoratu ZUS w Wejherowie - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do Inspektoratu ZUS w Wejherowie, ul. Sobieskiego 294, 84-200 Wejherowo; 5) Część V zamówienia – dostawa gazu do Inspektoratu ZUS w Pruszczu Gdańskim - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego do Inspektoratu ZUS w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 7, 83-000 Pruszcz Gdański. Wykonawca może złożyć ofertę w stosunku do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy oraz nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy. 3. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.). Oddział ZUS w Gdańsku będzie wykorzystywał paliwo gazowe na cele grzewcze, na potrzeby własne związane z wykonywaniem zadań statutowych, w związku z czym jest zwolniony od podatku akcyzowego na wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych. 4. Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktów zdawczo-odbiorczych znajdujących się w obiektach wskazanych w SIWZ. Obiekty są podłączone do sieci dystrybucyjnej należące do następującego operatora systemu dystrybucyjnego: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektów, których dotyczyć będzie umowa i okazać ją Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wykonawca zamiast umowy może przedłożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w przypadku, gdy umowa dystrybucyjna pomiędzy Wykonawcą a OSD jest objęta tajemnicą handlową - OSD nie będzie traktowany jako podwykonawca, ani jako współwykonawca. 6. Istniejące umowy są zawarte są na czas określony do 30.09.2018r. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Oddziału ZUS w Gdańsku procedury zmiany sprzedawcy, tj. do złożenia w imieniu Oddziału ZUS w Gdańsku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku w sprawie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym dokonanie skutecznej zmiany u Operatora Systemu Dystrybucyjnego przed terminem rozpoczęcia dostaw gazu. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku. Oddział ZUS w Gdańsku przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmiany sprzedawcy oraz pełnomocnictwo jeśli takie jest wymagane. 8. Termin realizacji zamówienia (dla każdej z części zamówienia): od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.10.2018r. do 30.09.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i wykaże (dla każdej z części zamówienia) posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu wyróżniono 3 etapy składnia dokumentów i oświadczeń: A - DO TERMINU SKŁADANIA OFERT - SKŁADAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony Formularz oferty wraz z wypełnionym załącznikiem – Formularz kalkulacji ceny oferty. 2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie / oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy) ze zobowiązaniem innego podmiotu/ów do oddania zasobów. 3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie / oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) Wykonawcy o braku postaw do wykluczenia z postępowania. 4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa. B – PO OTWARCIU OFERT - SKŁADAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. C – PO OCENIE OFERT – SKŁADA WEZWANY WYKONAWCA (odpowiednio dla części zamówienia): 1) Koncesja (aktualna) na obrót paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, aktualnego na dzień złożenia, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, aktualnego na dzień złożenia, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – odpowiednio, aktualnego na dzień złożenia. 5) (jeżeli dotyczy) Dokumenty podmiotów trzecich, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – odpowiednio, aktualne na dzień złożenia. Po ocenie ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do dostarczenia w terminie określonym w wezwaniu, projekt umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego, zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, uwzględniającego Istotne Postanowienia Umowy, określone w SIWZ (dopuszcza się dostarczenie w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanego dokumentu). Taryfa Wykonawcy do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego dla Zamawiającego obowiązująca w czasie realizacji umowy musi być zgodna ze złożoną ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach