Przetargi.pl
Świadczenie usług porzadkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. "Polesie" w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 20 84 800 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
  ul. Andrzeja Struga 86
  90-557 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 20 84 800, fax. -
  REGON: 000316393
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mcmpolesie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług porzadkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. "Polesie" w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie na rzecz zamawiającego usług mających na celu zapewnienie czystości i porządku powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych jednostek organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 2 do SIWZ. Usługa musi być wykonana zgodnie z „Planem higieny” obowiązującym u Zamawiającego, a stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ. Jeżeli wystąpi rozbieżność co do wykonywania usług określonych w „Planie higieny” a określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia”, to obowiązującymi stają się wymogi bardziej restrykcyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie- jeżeli dotyczy 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie – jeżeli dotyczy 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 5. Dowód wniesienia wadium. 6. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekażą zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – oryginał . W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie występujących, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach