Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90249 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 339 960 , fax. 426 319 552
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 1
  90249 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 339 960, fax. 426 319 552
  REGON: 27919500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.operalodz.com/Zamowienia_publiczne,30
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi z podziałem na 2 (dwa) zadania, szczegółowo określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Usługi będą wykonywane zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferta może obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Zadania. W ramach zadania Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej (tj. na 100% pozycji w zadaniu): 3.1. Zadanie 1 – wydawnictwa papierowe; 3.2. Zadanie 2 – programy. 4. Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące usług drukowania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 5. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności na etapie składania ofert przez Wykonawców będzie polegało na złożeniu oświadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania jego oceny, 6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 79.80.00.00-2 usługi drukowania i powiązane. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego zamówienia. 16. Podwykonawcy: 16.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie; 16.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przypadku Wykonawców składających ofertę łącznie w Zadaniu 1 oraz w Zadaniu 2 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych, lub: 1.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 1 – 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych; 1.2. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 2 – 900,00 (dziewięćset) złotych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, pkt 4 ppkt. 4.6. SIWZ z zaznaczeniem „wadium – DP/PN/05/2018”. 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.3. gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji oraz uwzględniać przesłanki określone art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 uPzp. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego skutecznym wniesieniu decydować będzie chwila uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1b, pkt 3 uPzp, jeżeli w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę poligraficzną o wartości nie mniejszej niż 11.000,00 (jedenaście tysięcy) złotych brutto dla Zadań 1 i 2, lub: 2.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 1 (wydawnictwa papierowe) – o wartości nie mniejszej niż 6.500,00 (sześć tysięcy pięćset) złotych brutto; 2.2. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 2 (programy) – o wartości nie mniejszej niż 4.500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto; UWAGA 1: W przypadku składania oferty na kilka zadań łączna wartość brutto w PLN wykazanej usługi, bądź wykazanych usług, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w PLN właściwych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. UWAGA 2: W przypadku usług nadal wykonywanych należy uwzględnić wartość faktycznie zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia oferty (nie wartość całej umowy). 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 uPzp oraz o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ. 8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone w punktach od 1.1. do 1.3., Wykonawcy muszą spełnić łącznie. 10. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, ewentualnie inny zawierający wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferta winna być zgodna z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Formularz cenowy dla zadania, lub dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do SIWZ ewentualnie inny zawierający wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ; 3. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 6 pkt 1 SIWZ; 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 6. Dowód wniesienia wadium w sytuacji, gdy wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia w załącznik nr 2c do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach