Przetargi.pl
Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 12230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 239 024 , fax. 874 239 024
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
  ul. Sienkiewicza 16
  12230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 239 024, fax. 874 239 024
  REGON: 9447800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnr1bialapiska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego z 60 uczestnikami projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego w salach dydaktycznych udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego, przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie określonym umową od poniedziałku do piątku, w wymiarze maksymalnie 40 godzin w terminie określonym powyżej, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem uwzględniającym pracę w godzinach przed i popołudniowych. Do obowiązków pedagoga- doradcy zawodowego należeć będzie w szczególności: 1) przeprowadzenie indywidualnej diagnozy 60 uczestników projektu pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy oraz kontynuację nauki, 2) wstępne rozpoznanie potrzeb uczestników projektu wyrażających chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego w kontekście udziału w projekcie oraz potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, 3) przeprowadzenie analizy zasobów uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań, profil osobowości zawodowej), 4) przedstawienie uczestnikom projektu propozycji szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu, 5) pomoc uczestnikom projektu w wyborze odowiedniej ścieżki wsparcia w ramach projektu, tj. wybrania pakietu szkoleń oraz miejsca odbycia stażu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestnika projektu, 6) prowadzenie dokumentacji świadczonej usługi, składającej się m.in. z list obecności, 7) współpraca z koordynatorem projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji, 8) dbanie o sprzęt i wyposażenie będące własnością Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, udostępnione do świadczenia usługi, 9) przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy, 10) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz wykonawców. W przypadku świadczenia usługi się w innym miejscu niż bezpłatnie udostępnione przez Zamawiającego sale dydaktyczne, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a. zapewnić i opłacić sale dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia tego rodzaju zajęć, posiadające niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do udziału w zajęciach, b. zorganizować i opłacić transport uczestników projektu do tego miejsca z Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i z powrotem oraz zapewnić opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia, c. ubezpieczyć wszystkich uczestników projektu ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas przejazdu do miejsca odbywania zajęć i z powrotem, d. przedłożyć Zamawiającemu miejsce prowadzenia zajęć do akceptacji na dwa dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji i/lub przeprowadzenia inspekcji sali, pod kątem spełniania warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów powiązanych. Celem ww. projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej dzięki uzupełnieniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego 60 uczniów poprzez udział w stażach oraz szkoleniach zawodowych adekwatnych do wymagań rynku pracy do 31.12.2019 r. Realizacja projektu odbywa się w okresie 01.09.2018 r. - 31.12.2019 r. poprzez organizację 2 zadań: - przeprowadzenie szkoleń: Wózki widłowe, Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni, Obsługa klimatyzacji samochodowej, Wulkanizator, Piły i kosiarki spalinowe, Carving, Barista, Barman, Wykonywanie usług kelnerskich, IT w gastronomii, Obsługa kas fiskalnych, Własny biznes-jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, w których wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, oraz zakup zintegrowanego systemu dla gastronomii, - realizacja staży zawodowych u lokalnych pracodawców z branż objętych wsparciem (branża samochodowa, branża gastronomiczna) dla wszystkich 60 uczestników projektu w wymiarze 150h/ uczestnika. Całkowita wartość projektu wynosi 457 918,75PLN. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy, gdyż czynności te nie muszą być wykonywane na podstawie stosunku pracy zawartego w oparciu o art.22 § 1 ustawy Kodeks pracy .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 1) formularz ofertowy [na Załączniku Nr 1 do SIWZ], 2) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę, 4)w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, z podaniem firm Podwykonawców - [Załącznik Nr 7 do SIWZ]. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza realizować niniejszego zamówienia z udziałem Podwykonawców, nie załącza tego załącznika do oferty. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach