Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, Zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, Zadanie nr 3 Sukcesywna dostawa warzyw i owoców

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska 99
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7711500 , fax. 71 7711510
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7711500, fax. 71 7711510
  REGON: 93304118100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, Zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, Zadanie nr 3 Sukcesywna dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa produktów spożywczych z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego zadanie nr 3 Sukcesywna dostawa warzyw i owoców. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3. 3.Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w granicach do 20% każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, 2b do SIWZ dla zadania nr 2, 2c do SIWZ dla zadania nr 3, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, tzn. do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie do 20 % wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 5.Dostawy Produktów będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 6.Towar dostarczany przez Wykonawcę musi być: pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia, powinien posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich normach. 7.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty oznaczone w pakiecie odpowiadające normom kontroli jakości w obowiązującym systemie GMP, GHP i HACCP lub normy ISO 22000:2005 o zakresie certyfikacji: magazynowanie i dystrybucja artykułów spożywczych. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od zapachów obcych i zanieczyszczeń oraz szkodników, nieuszkodzony, zawsze świeży i zgodny z terminem ważności. 8.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu żywności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 10.Miejscem dostawy dla każdego z zadań jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, 50-558 Wrocław. 11.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): opis Kod CPV Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; Świeży drób;Produkty drobiowe; Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy; 15100000-9,15112100-7, 15131500-0, 03200000-3, 12.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 13.Zamówienie podzielone jest na trzy części, tzn. na trzy zadania: zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, zadanie nr 3 Sukcesywna dostawa warzyw i owoców. 14.Ofertą częściową jest oferta złożona na wykonanie jednego lub dwóch zadań. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie dowolnej liczby zadań lub na całość zamówienia. 15.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 16.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17.Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 18.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19.Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 20.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 21.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia odnoszący się do konkretnego zadania/konkretnych zadań. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, Formularzu Asortymentowo-Cenowym - opisie przedmiotu zamówienia dla konkretnego zadania/konkretnych zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aquapark.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach