Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25544 Kielce, ul. Studzienna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 312 524 , fax. 413 685 057
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. Studzienna 2
  25544 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 312 524, fax. 413 685 057
  REGON: 367705100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostaw bonów towarowych w formie papierowej o nominałach 25 zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych zaopatrzonych klauzulą - Całkowity zakaz zakupu napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Odbiorcami bonów towarowych będą klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i okresowych przyznanych decyzjami administracyjnymi oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego przyznanych decyzjami administracyjnymi. Szacowana ilość - 17655 sztuk. Realizacja bonów - w placówkach handlowych na terenie miasta Kielce. Okres ważności bonu- co najmniej 6 miesięcy od daty ich dostawy do Zamawiającego i podpisania potwierdzenia odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań - należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowy sposób, warunki i zakres udostępnienia zasobów innego podmiotu określa art. 22a ustawy Pzp, Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć w oryginale do oferty. 3. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz placówek handlowych (do punktacji)- zał. nr 1a do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO- zał. nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach