Przetargi.pl
Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej

Powiat Skarżyski ogłasza przetarg

 • Adres: 26110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 953 000
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Skarżyski
  ul. Konarskiego 20
  26110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 953 000
  REGON: 29101887500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skarzysko.powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projektach stanowiących załącznik nr 1 do siwz, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do siwz. Natomiast przedmiary mają charakter pomocniczy. 3. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: a) docieplenie ścian zewnętrznych, b) docieplenie stropodachu, c) remont pokrycia dachowego nad budynkiem głównym, d) wymiana stolarki okiennej, e) wymiana stolarki drzwiowej, f) wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania, g) wykonanie opaski wokół budynku, h) remont podestów, schodów zewnętrznych oraz murów oporowych, i) remont kominów, j) remont daszku żelbetowego nad wejściem głównym do budynku, k) remont zadaszenia nad zejściem do piwnic po stronie wschodniej budynku, l) przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - montaż platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych (wejście pomocnicze po stronie północnej budynku), m) wykonanie kolorystyki elewacji budynku, n) przebudowa klatki schodowej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych (wykonanie klapy oddymiającej wraz z instalacją oddymiania, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na głównych ciągach ewakuacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej na przeciwpożarową), o) modernizacja instalacji c.o. - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, p) modernizacja instalacji c.w.u. - zastąpienie wyeksploatowanego kotła gazowego, gazowym przepływowym kondensacyjnym podgrzewaczem ciepłej wody oraz zastosowanie perlatorów, q) zastosowanie w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, r) modernizacja instalacji elektrycznych – wymiana lamp świetlówkowych i żarowych na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, remont instalacji odgromowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: 20.000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium powinno być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego - Getin Noble Bank SA nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 z dopiskiem „Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (załącznik nr 4 do siwz) - wymagana forma dokumentu - oryginał, 2) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 i 6 do siwz) – wymagana forma dokumentu – oryginał; 3) Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza; 5) Oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt V.8 a)-d) siwz - wymagana forma dokumentu: oryginał – jeśli dotyczy, 6) Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach