Przetargi.pl
Remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych zabytkowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1 - Etap I Parter do klatki schodowej

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 454 27 14 , fax. 0-77 454 27 14
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Dom Kultury
  ul. Strzelców Bytomskich 1 1
  45-084 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 454 27 14, fax. 0-77 454 27 14
  REGON: 00092932200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Placówka Zajęć Pozaszkolnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych zabytkowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1 - Etap I Parter do klatki schodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych i remontowo - budowlanych wnętrza holu na parterze do wysokości klatki schodowej w zabytkowym budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 1 w Opolu. Zakres prac: a) Wymianę oświetlenia ciągu komunikacyjnego oraz oświetlenia tablic informacyjnych, b) Usunięcie starych powłok ze ścian, kolumn, pilastrów gzymsów i sufitu, c) Gruntowanie i szpachlowanie podłoża, d) Wykonanie nowych powłok (farba akrylowa, tapeta winilowa), e) Czyszczenie i malowanie elementów metalowych (grzejniki, skrzynka elektryczna). Zakres prac obejmuje również: a) Organizacje i zabezpieczenie miejsca wykonywania remontu, b) Wywóz materiałów porozbiórkowych na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, c) Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, d) Uporządkowanie miejsca wykonywania prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdk.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl