Przetargi.pl
Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW środków transportowych WORD w Opolu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-233 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4580388 , fax. 077 4029209
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Oleska 127 127
  45-233 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4580388, fax. 077 4029209
  REGON: 53217797900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.word.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW środków transportowych WORD w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego ubezpieczenia komunikacyjnego środków transportowych będących własnością zamawiającego, ujętych w wykazie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ochrona ubezpieczenia obejmuje : samochody osobowe szt 3; samochody ciężarowe szt 4; motocykle szt 3; motorowery szt 2; ciągniki szt 2; przyczepy rolnicze szt 2; przyczepy ciężarowe szt 4. Środki transportowe przewidziane do ubezpieczenia wykorzystywane są podczas egzaminów państwowych kandydatów na kierowców i wyposażone w sprzęt i urzadzenia dodatkowe służące do utrzymania i używania pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ubezpieczenie OC, AC, NW. Sukcesywne ubezpieczenie rozpoczyna się od 25.09.2012r. i kończy z upływem 27.08.2014r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665141100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.word.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl