Przetargi.pl
REMONT SPRZĘTU POLOWEGO

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT SPRZĘTU POLOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  B.1. Zakres rzeczowy remontu. B.1. Remont łóżka polowego składanego metalowego WP 5- 2 szt. 280 2. Remont stołu polowego składanego metalowego WP 5 - 8 szt. 150 B.2. Charakterystyka techniczna: B.2.1. Zakres naprawy łóżka polowego ma obejmować: a/ demontaż starego leżyska, sprężyn i drucianych zaczepów, b/ w miarę potrzeby należy wyprostować metalową konstrukcję łóżka, dospawać i uzupełnić brakujące elementy metalowe. c/ należy zamontować nowe grzebienie i nity umożliwiające spięcie łóżka w pozycji złożonej. d/ należy usunąć starą farbę z elementów metalowych i przygotować konstrukcję do malowania, /wyśrutować całość metalowej konstrukcji używając śrutu stalowego/. e/ konstrukcję metalową należy pomalować farbą proszkową RAL 6003 w kolorze khaki, oraz dokonać wypalenia w piecu lakierniczym. f/ do przygotowanej konstrukcji łóżka należy zamontować nowe leżysko brezentowe w kolorze khaki na nowych sprężynach i drucianych zaczepach, - wkład brezentowy wykonany z tkaniny brezentowej impregnowanej przeciw- gnilnie wodoodporny w kolorze khaki o wytrzymałości i osnowy na zrywanie 230 da N (+/- 10 da N), - do montażu leżyska należy zastosować nowe sprężyny wykonane z drutu sprężynowego kl. B o średnicy 2mm wg normy DIN 17223/PN 71/M-80057/ – każda sprężyna ma być ocynkowana i może być malowana proszkowo, - haczyk naciągający ma być wykonany z drutu stalowego jakościowego ocynkowanego o średnicy 3 mm wg PN 67/M-80026, - pochwa wkładu brezentowego ma być obszyta obustronnie z możliwością wprowadzenia drutu stalowego do zaczepienia sprężyn, - taśma użyta do obszycia leżyska ma być wykonana z polipropylenu TP 508 min. szer. 60 mm, w kolorze czarnym / duża wytrzymałość na zrywanie min. 340 da N (+/- 5 da N), - narożniki i miejsca ruchome leżyska mają posiadać wzmocnione skórzane, min. gr. 1,2 mm kolor czarny wg PN-P-22221, - paski z ramką i ocynkowaną spinką /spinające kołnierz leżyska ze stelażem / mają być wykonane ze skóry licowej w w kolorze czarnym o szer. 18-20 mm i grubości 1,6 - 3,0mm, - nici do wyszywania i kołnierza i wzmocnień mają posiadać wytrzymałość na zrywanie nie mniej niż 7000 cN, Każde wyremontowane łóżko należy trwale oznakować ( tj. oznakowanie winno być odporne na ścieranie i zmywanie w normalnych warunkach użytkowania oraz pod wpływem warunków atmosferycznych - deszcz, śnieg, itp.): - symbolem WP 5 – 2, - kodem kreskowym B.2.2. Zakres naprawy stołu polowego składanego ma obejmować; a/ demontaż starego blatu stołu, b/ wykonanie prostowania, ewentualnego spawania /w miarę potrzeby/ oraz uzupełnienie elementów metalowych, c/ usunięcie starej farby z elementów metalowych i przygotowania elementów metalowych do lakierowania dokonując śrutowania przy użyciu śrutu stalowego. d/ malowanie elementów metalowych należy pomalować farbą proszkową RAL 6003 w kolorze khaki, oraz należy dokonać wypalenia w piecu lakierniczym. e/ do przygotowanej konstrukcji należy zamontować nowy blat z płyty HPL lub równorzędny typu CGS, o gr. min. 5 mm. /kolor ciemny brąz/, krawędzie blatu mają być oszlifowane, natomiast narożniki mają być zaokrąglone, - pod blatem stołu należy zamontować nowe uchwyty rozpierające oraz skręcające nogi, /nakrętka oraz sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej/, Każdy wyremontowany stół należy dokładnie zabezpieczyć opakowaniem kartonowym . Każdy wyremontowany stół należy dokładnie oznakować ( tj. oznakowanie winno być odporne na ścieranie i zmywanie w normalnych warunkach użytkowania oraz pod wpływem warunków atmosferycznych - deszcz, śnieg, itp.): - symbolem WP 5 – 8, - kodem kreskowym WYMAGANIA: - Wykonawca powinien posiadać : aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dot. zastosowanych materiałów przy remoncie łóżek i płyty blatu stołu polowego - Atest producenta na tkaninę użytą do wykonania leżyska oraz na materiał użyty do płyty blatu stołu polowego, z datą ważności co najmniej rok licząc od dnia realizacji przedmiotu zamówienia. - Atest Państwowego Zakładu Higieny lub Świadectwo Jakości Zdrowotnej dopuszczające na płyty blatu stołu do kontaktu z żywnością. - Atest producenta na taśmę polipropylenową TP 508 czarną o szer. 60mm na wytrzymałość min. 340 da N (+/- 5 da N) oraz na TP 204 czarną o szer. 30mm na wytrzymałość min. 230 da N (+/- 5 da N) . - Atest Państwowego Zakładu Higieny na leżyska łóżek oraz płyty blatu stołu polowego z dokładnym określeniem, że mogą być stosowane w koszarach wojskowych i kontenerach wojskowych. Atest ma określać, że tkanina brezentowa jest impregnowana przeciwgnilnie, jest wodoodporna/ i posiadać wytrzymałość osnowy na zrywanie 230da N (+/- 10 da N), - Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania leżyska brezentowego w badaniach na rozłożonym łóżku polowym WP 5 – 2 (Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania rozłożonego łóżka polowego WP 5-2 z zamontowanym leżyskiem brezentowym – traktowany jako tożsamy) winien być wystawiony przez niezależny od Wykonawcy podmiot zajmujący się badaniem jakościowym wyrobów – z tym, że podmiot ten nie musi posiadać akredytacji PCA, Zamawiający dopuszcza również Atesty wystawione przez system kontroli jakości Wykonawcy jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny certyfikat ISO 9000/9001 potwierdzający rzetelność przeprowadzonych badań jakościowych. Okres gwarancji ma wynosić min. 36 miesięcy - max.60 miesięcy W/w sprzęt przeznaczony do remontu należy odebrać i dostarczyć na koszt Wykonawcy / zgodnie z załączonym wykazem/ po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50850000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 4.140,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 27.03.2018 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 27.03.2018 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na remont sprzętu polowego”. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 15. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach