Przetargi.pl
Remont pokoi i korytarza na II piętrze budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku ogłasza przetarg

 • Adres: 66300 Międzyrzecz, Bobowicko, ul. Międzyrzecka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 413 218 , fax. 957 413 202
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
  Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7
  66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 413 218, fax. 957 413 202
  REGON: 9654300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.zsr.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokoi i korytarza na II piętrze budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty rozbiórkowe Roboty murowe i tynkowe Podłogi i posadzki Instalacja C.O. Instalacja elektryczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach