Przetargi.pl
Przywrócenie ciągłości potoku Żupawka wraz z budową dwóch przepustów z zastawkami w km 14+340 - 14+400

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 11
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8233025, 8236948 , fax. 15 8233025
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Siarki "Machów" S.A.
  ul. Górnicza 11 11
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8233025, 8236948, fax. 15 8233025
  REGON: 83020562700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksmachow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zobowiązany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie ciągłości potoku Żupawka wraz z budową dwóch przepustów z zastawkami w km 14+340 - 14+400
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przywrócenie ciągłości potoku Żupawka wraz z budową dwóch przepustów z zastawkami w km 14+340 - 14+400 zgodnie z zakresem prac opisanym poniżej oraz zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez Geokart International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz warunkami określonymi w SIWZ. Przepusty żelbetowe z zastawkami zlokalizowane są w km 14+340 i 14+383 rzeki Żupawki. Umożliwiają one sterowanie rozrządem wody między rzeką Żupawką i kanałem Żupawka- Dąbrówka. Projektowany przepust w km 14+340 ma długość 20,00m natomiast w km 14+383 ma długość 10,00m. Pozostałe elementy są takie same tj.: - średnica - 1,25m - wysokość piętrzenia - 0,80 m - zamknięcia szandorowe Roboty związane z wykonaniem przepustu żelbetowego z zastawką - zamknięcie szandorowe, o długości 20,0 m, w km 14+340 oraz o długości 10,0 m w km 14+383 polegają m.in. na: - wykonaniu wykopów fundamentowych budowli hydrotechnicznych - wykonaniu przyczółków z betonu dozbrojonego B-20 - ułożeniu rurociągów z rur żelbetowych o średnicy 125cm - zamontowaniu barier ochronnych stalowych dwustronnych - umocnieniu skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi bet. ażurowymi typu JOMB - wykonaniu i założeniu szandorów Wykonując przepusty należy również odbudować w ich rejonie rzekę oraz wykonać groblę ziemną o długości 85m. Zakres robót: 1.Odbudowa rzeki polega m.in. na: - wykonaniu nasypów - darniowaniu skarp na płask - wykonaniu kiszki faszynowej 2.Wykonanie grobli ziemnej długości 85m, o szerokości korony 3,0m, nachyleniu skarp 1:2, średniej wysokości 2,0m polega m.in. na: - formowaniu i zagęszczaniu nasypów grobli - plantowaniu skarp i korony nasypów - obsiewu korony i skarp grobli z humusowaniem Przy w/w urządzeniach wodnych nie występują kolizje z urządzeniami nadziemnymi, naziemnymi i podziemnymi. Wykonawca, przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz do dokonania wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. W przypadku nie dokonania tych czynności Wykonawca nie może wyciągać negatywnych konsekwencji wobec Zamawiającego, wypływających z faktu zaniechania ich dokonania. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia podwykonawcom. Zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym zakresie. Termin wykonania: rozpoczęcie: po zawarciu umowy zakończenie: 14.12.2012r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Termin i sposób wniesienia wadium Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.08.2012r., do godz.10:00. Przelewem na rachunek Kopalni Siarki Machów S.A. numer: 35 1020 4913 0000 9602 0067 2519 w PEKAO BP S.A. O/Tarnobrzeg (oprocentowanie rachunku - 0%, koszt prowadzenia rachunku - 0%) z adnotacją Wadium przetargowe na wykonanie zadania pt. Przywrócenie ciągłości potoku Żupawka wraz z budową dwóch przepustów z zastawkami w km 14+ 340 - 14+400. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych -w każdym przypadku cesja na rzecz Kopalni Siarki Machów S.A. - oryginały dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 27.08.2012r. do godz. 10:00, pokój 27, budynku administracyjnego Kopalni Siarki Machów S.A. przy ul. Górniczej 11 w Tarnobrzegu, a kopię załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksmachow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach