Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km odcinek Występy – Skorków – Leśnica – opracowanie dokumentacji projektowej

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 942 519 , fax. 413 942 519
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  ul. Jędrzejowska 81
  29100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 942 519, fax. 413 942 519
  REGON: 29994405400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km odcinek Występy – Skorków – Leśnica – opracowanie dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km odcinek Występy – Skorków – Leśnica – opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres zamówienia obejmuje: 1) analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania, 2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego, 3) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji, 4) Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego – w zależności od wymagań, 5) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID – szacunkowa ilość działek do podziału ok. 30 szt., 6) Uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, 7) Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie szerokości pasa drogowego - jeżeli zajdzie taka potrzeba, 8) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej, 9) Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego, 10) Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy + uzgodnienia, warunki itp.) - jeżeli zajdzie taka potrzeba, 11) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia, 12) Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, 13) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID, 14) Opracowanie Specyfikacji technicznych, ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 15) Przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z niezbędnymi załącznikami; 16) Przeprowadzenie przez wykonawcę zadania konsultacji społecznych – min. jedno spotkanie uzgodnione z przedstawicielami Gminy Krasocin. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień branżowych, 2) Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), 3) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w tym zakresie: - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych. Dane techniczne i wymagania dla prac projektowych. W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu: - kategoria ruchu - KR3, - droga klasy Z, - długość drogi – 4,6 km - szerokość jezdni min. 6,0 m, - pobocza utwardzone o szerokości min. 1,0 m, - budowa zatok autobusowych lub peronów autobusowych, - przekrój poprzeczny nowej drogi – przekrój półuliczny, - budowa zjazdów z kostki betonowej do posesji zabudowanych, - budowa, przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych, - nośność nowej drogi - 100kN, - przebudowa/remont istniejącego chodnika, - rozwiązanie systemu odwodnienia drogowego/ulicznego, zgodnie z potrzebami, budowa kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego i/lub przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne i/lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, - przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową drogi (o ile zajdzie taka potrzeba - indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), - szerokość zjazdów zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z uwzględnieniem dojść do furtek oraz istniejącego zagospodarowania terenu. Ponadto należy przedstawić do akceptacji: - projekt zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego, - docelowy projekt stałej organizacji ruchu, Przedmiotowa dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które będą wykonywane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 29 ust. 3, który stanowi - przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Ponadto wykonany projekt musi być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej - rozdział IV. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, by Projektant branży drogowej o ile nie prowadzi działalności gospodarczej i Asystenci Projektanta (dot. Projektanta branży drogowej) byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany w/w osób dokonanych w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 2000,00 zł słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.1 SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zał. nr3) o której mowa w art.24 ust.1, pkt. 23 ustawy Pzp (pkt. 8.1.12 SIWZ). Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ na etapie składania ofert Wykonawca nie zna uczestników przetargu, a co za tym idzie nie wie w stosunku, do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach