Przetargi.pl
Prawo spółdzielcze - strona nr 26

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity) Dz.U.95.54.288 - Prawo spółdzielcze - strona nr 26

Spis treściWyjaśnienia

Krajowy Samorząd Spółdzielczy


Art. 258.
§1. Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości zwoływany co 4 lata.
§2. Kongres Spółdzielczości zwołuje Krajowa Rada Spółdzielcza, która określa liczbę, zasady i tryb wyboru delegatów na Kongres.
Art. 258a. Kongres Spółdzielczości dokonuje oceny stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwala statut Krajowej Rady Spółdzielczej, zasady finansowania jej działalności przez organizacje spółdzielcze, dokonuje wyboru członków Rady oraz określa zasady odwoływania jej członków.
Art. 259.
§1. Naczelnym organem samorządu spółdzielczego jest Krajowa Rada Spółdzielcza.
§2. Do zadań Rady należy:

  1. reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą,
  2. współdziałanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego,
  3. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie,
  4. badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom państwowym,
  5. organizowanie działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie działalności kulturalno-oświatowej członków, podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, oraz kształtowanie sprzyjających warunków dla rozwoju ruchu spółdzielczego,
  6. inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania,
  7. organizowanie postępowania rozjemczego w sporach między organizacjami spółdzielczymi,
  8. współdziałanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy,
  9. wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz zleconych przez Kongres.

§3. Krajowa Rada Spółdzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje związku rewizyjnego w stosunku do spółdzielni nie zrzeszonych w takim związku.
Art. 259a.
§1. Krajowa Rada Spółdzielcza posiada osobowość prawną.
§2. Krajowa Rada Spółdzielcza działa na podstawie statutu, który określa szczegółowe zasady i tryb jej działania.
§3. Statut i jego zmiany stają się skuteczne po stwierdzeniu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie w postępowaniu nieprocesowym ich zgodności z prawem. W razie stwierdzenia niezgodności Sąd wyznaczy Radzie termin do usunięcia lub zmiany postanowień niezgodnych z prawem.
§4. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§5. W pracach organów Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych organów administracji państwowej oraz przedstawiciele związków rewizyjnych.
Art. 260-265. (skreślone).
Art. 266. Wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz z innych dochodów i darowizn.
Art. 267. (skreślony).

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną

Kup domenę Przetargi.pl