Przetargi.pl
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w systemie zaprojektuj i wybuduj – Etap II

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 82100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 401 , fax. 552 472 405
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Gdański
  ul. Wejhera 3
  82100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 401, fax. 552 472 405
  REGON: 17074789100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miastonowydwor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w systemie zaprojektuj i wybuduj – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie etapu II zadania pn. „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych w Gminie Nowy Dwór Gdański w systemie zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego swym zakresem: część 1 – Wykonanie tras rowerowych część 2 – Wykonanie miejsc postojowych Część 1 – Wykonanie tras rowerowych Odcinek 1 – początek odcinka na granicy Gminy Nowy Dwór Gdański z Gminą Stegna przebiega wzdłuż korpusu ziemnego wału przeciwpowodziowego rzeki Tuga. Długość odcinka 1 wynosi ok. 539,5m. Założono do wymiany nawierzchni istniejącej drogi z ażurowych płyt wielootworowych typu IOMB, na nawierzchnie w analogicznej technologii, czyli również w postaci nowych płyt typu IOMB z podbudową ze zmienionym układem otworów w płycie. Szerokość istniejącej nawierzchni w układzie ułożenia płyt dłuższą krawędzią w poprzek drogi. Układ drogi w przekroju: 1 płyta ażurowa o szerokości krawędzi 1,0m, pas rozdziału o szerokości 0,75m, 1 płyta ażurowa o szerokości krawędzi 1,0m z poszerzeniami. Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje: - korytowanie i wykonanie podsypki piaskowej gr. 5cm; - zakup i montaż płyt betonowych 100x75x12,5cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.15 cm, zagęszczona; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm o gr. 20 cm, zagęszczona; - zagęszczenie gruntu ( w przypadku stwierdzenia warstw gruntu zalegających w dnie koryta, o parametrach nienadających się do przygotowania pod wykonaną nawierzchnię, zaleca się wymianę lub wzmocnienie gruntu); - wprowadzenie stałej organizacji ruchu, Pas pomiędzy płytami należy wypełnić zagęszczonym kruszywem łamanym 0/31,5mm, Is ≥1. Warstwa po zagęszczeniu powinna być zlicowana z koroną płyt. Na poboczach należy wyrównać teren z nawierzchnią z płyt ( w przypadku znaczących różnic wysokości). Dodatkowo na łukach trasy oraz przy wjazdach na posesje prywatne należy wykonać zamiast wypełnienia miedzy płytami dodatkowego rzędu płyt, celem zapobiegania przed rozsuwaniem się elementów oraz ich klawiszowaniem. Propozycja układu warstw nawierzchni powinna zostać zweryfikowana przez Projektanta po dokonaniu badań geotechnicznych i uzgodniona z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Przedmiot zamówienia obejmuje także opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym z wyłączeniem oznakowania dot. Międzynarodowej drogi rowerowej nr R10. Odcinek 2 – Początek odcinka na połączeniu z odcinkiem 1 ( połączenie z droga asfaltową). Koniec odcinka 2 zlokalizowany jest za mostem przez rzekę Tuga w Żelichowie w okolicy barier energochłonnych za mostem. Nie przewiduje się na tym odcinku wykonania prac budowlanych. Przedmiot zamówienia w zakresie odcinka 2 obejmuje opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym z wyłączeniem oznakowania dot. Międzynarodowej drogi rowerowej nr R10. Długość odcinka wynosi ok. 198,4m. Odcinek 3 - Początek odcinka na połączeniu z odcinkiem 2 ( wjazd na odcinek 3 za barierą energochłonną przy moście w Żelichowie, w stronę wału przeciwpowodziowego). Przebiega po istniejącej koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Tuga. Długość odcinka 3 wynosi ok. 3262,6m. Założono do wykonania nawierzchnię z płyt betonowych ( typu analogicznego jak na odc. 1) na szerokości 1,5 - 2,0m. W miejscach, gdzie geometria wału na to pozwoli należy poszerzyć ścieżkę do szerokości 2,0m. Część końcowa odcinka w postaci wykonania podjazdu pod przejazd kolei wąskotorowej. Odcinek podjazdu o szerokości większej niż odcinek trasy rowerowej na wale ( dostosowany do szerokości istniejącej drogi). Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje: - roboty przygotowawcze - zakup i montaż płyt betonowych - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr.15cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63,0mm, gr. 20cm - zagęszczenie gruntu - wprowadzenie stałej organizacji ruchu Zaleca się wykonać nachylenie korony wału ( wykonywanej nawierzchni) w stronę rzeki Tugi. Nachylenie poprzeczne ok 2%, celem odprowadzenia wód opadowych. W okolicach wjazdu na wał w okolicach przejazdu przez kolej wąskotorową oraz w miejscach wynikających z obowiązujących przepisów, należy wykonać bariery demontowalną, celem zabezpieczenia przed wjazdem na wał pojazdami mechanicznymi przez osoby nieuprawnione. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Przedmiot zamówienia obejmuje także opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym z wyłączeniem oznakowania dot. Międzynarodowej drogi rowerowej nr R10. Część 2 – Wykonanie miejsca postojowego Miejsca odpoczynku dla rowerzystów ul. Portowa Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Miejsce odpoczynku przy ul. Portowej (dz. nr 27) należy zaprojektować i wyposażyć w następujące elementy zagospodarowania terenu: wiata – 1 szt., ławostół -2 szt., ławki bez oparci- 5 szt., Wolnostojący stojak rowerowy – 3 szt, Tablica informacyjna, kosz na śmieci- 2 szt., Nawierzchnia z drewnianych desek na legarach – 51 m2, Nawierzchnia z luźnego kruszywa (grys, otoczaki)- 72 m2, nawierzchnia trawiasta utwardzona – 105 m2, montaż lampy solarnej – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Przedmiot zamówienia obejmuje także zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej na miejscu postojowym w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Portowej zgodnie z „wytycznymi do tablic informacyjnych PTR - Rowerem przez Żuławy” stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Informacje na tablicy muszą zawierać opisy w języku polskim i angielskim. Projekt tablicy musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Turystyki. Solnica Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Miejsce odpoczynku w Solnicy (dz. nr 160/3) należy zaprojektować i wyposażyć w następujące elementy zagospodarowania terenu: wiata – 1 szt., ławostół -2 szt., ławki bez oparci- 5 szt., ławka z oparciem z funkcją stojaka rowerowego – 2szt, przybornik rowerowy – 1 szt., Tablica informacyjna, kosz na śmieci- 2 szt., Nawierzchnia z drewnianych desek na legarach – 47 m2, Nawierzchnia z luźnego kruszywa (grys, otoczaki)- 63 m2, nawierzchnia trawiasta utwardzona – 28 m2, nawierzchnia trawiasta nieutwardzona – 72m2, oczyszczenie terenu z istniejących drzew oraz krzaków i zarośli, montaż lampy solarnej – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Przedmiot zamówienia obejmuje także zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej na miejscu postojowym w Nowym Dworze Gdańskim w Solnicy zgodnie z „wytycznymi do tablic informacyjnych PTR - Rowerem przez Żuławy” stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Informacje na tablicy muszą zawierać opisy w języku polskim i angielskim. Projekt tablicy musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Turystyki. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu lub uzyskanie decyzji ZRID z klauzulą ostateczności w przypadku gdy zajdzie konieczność zapewnienia zgodności parametrów ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych co do ich szerokości, lokalizacji z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym), wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia. Opracowana dokumentacja musi zostać poprzedzona przygotowaniem koncepcji na podstawie wytycznych Zamawiającego (PFU) oraz uzyskaniem pozytywnej opinii Zamawiającego oraz w przypadku części 2 (Wykonanie miejsc postojowych) zatwierdzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Turystyki. Wszelkie koszty wynikające z uzyskanych opinii, uzgodnień, ponosi Wykonawca, 2) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tras pieszo-rowerowych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym z wyłączeniem oznakowania dot. Międzynarodowej drogi rowerowej nr R10, 3) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu, jeżeli takie zgłoszenie lub uzyskanie decyzji wynika z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. 2. Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących elementów: 1) map do celów projektowych, 2) koncepcji zagospodarowania terenu - zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz w przypadku części 2 (Wykonanie miejsc postojowych) zatwierdzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Turystyki, 3) opinii, uzgodnień, decyzji uzyskanych w trakcie prowadzonych prac projektowych, a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia wykonania robót / uzyskania decyzji ZRID 4) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót / uzyskania decyzji ZRID 5) projektów wykonawczych wielobranżowych, 6) opracowań kosztorysowych, przedmiarów robót oraz specyfi¬kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), odpowiadających dokumentacji projektowej, 7) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania, 8) projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 9) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie konieczności, 10) operatu wodno- prawnego jeżeli będzie wymagany, 11) dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 12) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania/zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 3. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1) zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz wersja elektroniczna, 2) projekt budowlany dla wszystkich branż – w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja elektroniczna – wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), 3) projekt wykonawczy dla wszystkich branż – w ilości 6 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja elektroniczna – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), 4) kosztorys inwestorski – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja elektroniczna w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 5) przedmiar robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz wersja elektroniczna w rozbiciu na poszczególne branże wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 7) informacja BIOZ - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w rozbiciu na poszczególne branże w formie papierowej oraz wersja elektroniczna. 4. Ponadto dokumentacja projektowa winna być opracowana m. in. zgodnie z wymogami niżej wymienionych uwarunkowań prawnych: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 nr 86, poz. 579) 5) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268) 6) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463) 5. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) opracowanie koncepcji, na podstawie wytycznych Zamawiającego (PFU), uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego oraz w przypadku części 2 (Wykonanie miejsc postojowych) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Departament Turystyki, 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID / zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane, Zamawiający dysponuje wstępnymi zgodami właścicieli nieruchomości na przebieg trasy wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad, 7) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót/ decyzją ZRID wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia, 8) zgłoszenie do organów administracyjnych zamiaru rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 9) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 10) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 11) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 12) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 14) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 16) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 17) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 18) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 20) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 21) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 22) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót, 23) oznakowanie robót, 24) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 26) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 27) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym, 28) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów, 29) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 30) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla wszystkich części wynosi 40 000,00 zł, a dla ofert częściowych: Część 1 – 36 000,00 zł Część 2 – 4 000,00 zł W przypadku złożenia ofert na kilka części, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP.271.1.2019 pn. „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych w Gminie Nowy Dwór Gdański w systemie zaprojektuj i wybuduj – Etap II” – część ………. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączony zostanie do zbiorczego zestawienia ofert zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach