Przetargi.pl
Dostawa używanego Stanowiska PVD do osadzania cienkich warstw z komputerowym systemem kontroli sterowania dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 80233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 348 61 52 , fax. +48 58 347 24 45
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
  ul. Narutowicza 42686
  80233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 348 61 52, fax. +48 58 347 24 45
  REGON: 162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego Stanowiska PVD do osadzania cienkich warstw z komputerowym systemem kontroli sterowania dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego Stanowiska PVD do osadzania cienkich warstw z komputerowym systemem kontroli sterowania dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zgodnie z opisem w załączniku 6 oraz poniższym wyszczególnieniem: 1/ Stanowisko PVD do osadzania cienkich warstw z komputerowym systemem kontroli sterowania – sztuk 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31711421-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną