Przetargi.pl
Pakiet 1: Budowa szybu windowego z windą szpitalną w budynku Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, Pakiet 2:wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 7144332, 7144505 , fax. 42 7144530
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
  ul. Parzęczewska 35 35
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 7144332, 7144505, fax. 42 7144530
  REGON: 00067763600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pakiet 1: Budowa szybu windowego z windą szpitalną w budynku Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, Pakiet 2:wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet 1: Budowa szybu windowego z windą szpitalną w budynku Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, Pakiet 2:wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. 1.1. Dotyczy pakietu 1: Wykonanie prac ogólnobudowlanych: W oparciu o opracowany projekt techniczny pełnobranżowy oraz kosztorysy branżowe i specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę zostanie wykonany szyb windowy szpitalny trzy przystankowy. Zakres prac obejmuje: A)Roboty budowlane : - wykonanie szybu windowego żelbetowego i przystanków na każdej kondygnacji budynku wg projektu konstrukcyjnego wraz z izolacjami ze styropianu gr. 10cm ścian szybu, otynkowanie ścian szybu w kolorze istniejącej elewacji budynku przychodni, wykonanie stropu żelbetowego przykrywającego szyb windy, przyklejenie do stropu windy styropapy wraz z obróbkami blacharskimi rynien i rur spustowych, montaż windy, -dobudowa wiatrołapu w konstrukcji lekkiej aluminiowej ciepłej , przeszklonej szkłem bezpiecznym, -dobudowa maszynowni oddylatowanej od szybu windowego i istniejącego budynku przychodni w konstrukcji tradycyjnej murowanej wg projektu i docieplonej styropianem gr. 10cm ścian i otynkowanie w kolorze istniejącej elewacji , pokrycie stropu żelbetowego maszynowni styropapą wraz z wykonaniem obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, -likwidacja trzech okien na ( niskim parterze, wysokim parterze oraz na pierwszym piętrze) i wykonanie przejść z dobudowanej windy do budynku przychodni, -zmiana układu pomieszczeń w obrębie ścian działowych niskiego parteru oraz pierwszego piętra, -wymiana stolarki drzwiowej wejściowej od strony południowej na normatywną wraz z montażem nadproża stalowego, -roboty odtworzeniowe w obrębie planowanych zmian, -wykonanie chodnika z kostki brukowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, -ochrona narożników poprzez montaż listew, -remont istniejącego dojścia do projektowanej windy i wymiana poręczy, B)roboty elektryczne: -zasilanie windy, -instalacja elektryczna w tym instalacji oświetlenia i gniazd, -instalacja elektryczna elektryczna szybu i maszynowni windy, C)roboty instalacyjne: -instalacja odgromowa szybu i windy, -przebudowa instalacji wod -kan i centralnego ogrzewania, D)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: -rozebranie elementów utwardzenia terenu w miejscu budowy szybu windowego, -rozebranie ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów zgodnie z rysunkami w projekcie, -demontaż poręczy i montaż nowych przy dojściu do budynku od strony południowej, -zdemontowanie wszystkich okładzin ściennych, sufitów i posadzek w obrębie planowanych zmian, -demontaż elementów instalacji oraz montaż w innym miejscu wg projektów branżowych, -demontaż studzienek kanalizacyjnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, -uprzątnięcie terenu i wywóz odpadów, E)zakup i montaż dźwigu szpitalnego z syntyzatorem mowy. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji dźwigu szpitalnego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Szpital posiada dokumentację projektową pełnobranżową wraz z pozwoleniem na budowę, kosztorysami branżowymi oraz specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót. Dobudowany szyb windowy , maszynownia oraz wiatrołap do budynku przychodni specjalistycznej zostaną wybudowane na działkach o numerach ewidencyjnych :483/8, 483/9, 483/10, 483/11, 483/27. 1.2. Dotyczy pakietu 2: Wykonanie prac ogólnobudowlanych: Roboty rozbiórkowe wykucie stolarki okiennej i drzwiowej, skucie wypraw tynkarskich na ościeżach. Roboty montażowe:osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej , obrobienie ościeży wraz z ich pomalowaniem oraz naprawa posadzki. Wykonanie instalacji elektryczne nad tynkowej zasilającej elektrozaczep. 2.Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: A. Dotyczy pakietu 1: Roboty budowlane, kod CPV: 45.00.00.00-7, Roboty instalacji elektrycznej, kod CPV: 45.31.00.00-3, Roboty instalacji wodno- kanalizacyjnej , kod CPV: 45.33.20.00-3, Roboty instalacji centralnego ogrzewania, kod CPV: 45.33.11.00-7. B. Dotyczy pakietu 2: Roboty budowlane, kod CPV: 45.00.00.00-7, Roboty instalacji elektrycznej, kod CPV: 45.31.00.00-3, 3. Szczegółowy zakres prac określa: A. Dotyczy pakietu 1: - Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót - Załącznik nr 5 do SIWZ. B. Dotyczy pakietu 2: - Przedmiar robót - Załącznik nr 5 do SIWZ. - Rysunki techniczne. Dotyczy pakietu 1: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i wskazówkami zgłoszonymi przez przedstawicieli Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 4. Dotyczy pakietu 2: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót i wskazówkami zgłoszonymi przez przedstawicieli Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Oferta może obejmować całość zamówienia bądź poszczególne pakiety. Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: WADIUM NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA - 8.200,00 zł Pakiet 1 - 8 000,00 zł Pakiet 2 - 200,00 zł 2. Wadium musi być wniesione do dnia 11.08.2016 r. do godz. 10:45 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto : Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1163 0014 7050 4920 0006 Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy PZP. 5. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zgierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach