Przetargi.pl
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRACAMI OGÓLNOBUDOWLANYMI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W PABIANICACH

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Tkacka 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 215 77 23 , fax. 42 214 96 75
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
  ul. Tkacka 15 15
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 215 77 23, fax. 42 214 96 75
  REGON: 47222309400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gim1pab.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRACAMI OGÓLNOBUDOWLANYMI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W PABIANICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w obrębie pomieszczenia sali gimnastycznej oraz prac towarzyszących związanych z remontem dachu nad szatniami i adaptacją istniejącego wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Na roboty budowlane składają się m.in.: a) Sala gimnastyczna: - Demontaż drabinek gimnastycznych, - Demontaż osłon grzejnikowych, - Zeskrobanie i zmycie starej farby (ściany i sufit), - Odbicie tynków odspojonych od ściany, - Uzupełnienie tynków, - Przygotowanie powierzchni, szpachlowanie nierówności, - Gruntowanie podłoży, - Gładzie gipsowe, - Malowanie farbami emulsyjnymi (ściany i sufity), - Malowanie lamperii farbami olejnymi. - Wykonanie lamperii olejnej, - Naprawa i uzupełnienie parkietu oraz oblistwowanie, - Cyklinowanie parkietu, - Trzykrotne lakierowanie parkietu odpornym na ścieranie lakierem rozpuszczalnikowym (w zakresie ujęto wykonanie linii rozgraniczających pola do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Wykonanie kolorystyka pól poszczególnych boisk w uzgodnieniu z Inwestorem), - Montaż drabinek gimnastycznych, - Montaż osłon grzejnikowych i obudowy parapetów z laminatów homogenicznych HPL 10 mm, - Demontaż instalacji centralnego ogrzewania, - Montaż nowej instalacji i grzejników, - Demontaż opraw oświetleniowych, - Demontaż okablowania instalacji elektrycznej, - Montaż nowej instalacji elektrycznej, - Montaż opraw metalohalogenkowych, b) Dach nad szatniami: - Przemurowanie i wykonanie tynków na kominach, - Rozbiórka obróbek blacharskich oraz orynnowania, - Wykonanie napraw i położenia pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, - Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania, c) Adaptacja istniejącego wejścia na wejście dla osób niepełnosprawnych: - Rozbiórka wierzchniej warstwy pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, - Rozbiórka płyty betonowej, - Czyszczenie i malowanie słupków wspornikowych, - Wykonanie pokrycia daszku z papy termozgrzewalnej, - Wykonanie obróbek blacharskich - Otynkowanie spodu płyty betonowej daszku, - Wykonanie nowego podestu z odpowiednim wyprofilowaniem w celu umożliwienia wjazdu wózkami dla osób niepełnosprawnych. 3. Szczegółowo zakres prac określają: a. Materiały zgłoszeniowe - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c. Przedmiar robót - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Pabianice, ul. Tkacka 15. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia - do 50 dni od momentu podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy - 22.08.2016 roku). Ostateczny termin realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. c) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 8. Warunki finansowe rozliczeń: a. Zamawiający przewiduje fakturowanie jednoetapowe po zakończeniu realizacji prac, podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru robót końcowy, b. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału poprawnie faktury. c. sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. d. do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym: - protokoły badań i sprawdzeń, - oświadczenie kierownika budowy i robót budowlanych o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby. 9. Główny kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gim1pab.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach