Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów w Jeleniej Górze

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6420033 , fax. 075 6420034
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Ptasia 2a 2a
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6420033, fax. 075 6420034
  REGON: 36329453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzdim.bip.jeleniagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę 2 mostów w Jeleniej Górze
  Lokalizacja inwestycji przedstawiona została w załącznikach nr 1 do Tomu III SIWZ - Plan sytuacyjny.
  Zamówienie udzielane jest w częściach:
  część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze
  część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakosci
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mzdim.bip.jeleniagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach