Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana inwestycja obejmuje działki o numerach nr 633 14, 647 13, 647 14, 2252 6, 2252 20, 639 10, 644 2, 2252 16 . W ramach dokumentacji Wykonawca winien uwzględnić następujący zakres robót: - budowa drogi wraz z obustronnym chodnikiem , kanalizacją deszczową i oświetleniem - łączącej wykonane już włączenie do ul. Al. Jagiellonów a drogą wewnętrzną na Osiedlu Kazimierza Wielkiego na wysokości Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o długości około 70,00 m. Planowaną nawierzchnię drogi należy przyjąć z kostki wibroprasowanej typu kość o gr. 8 cm w kolorze szarym na konstrukcji KR-2 natomiast nawierzchnię chodnika należy przyjąć z kostki o gr 6 cm. w kolorze szarym na konstrukcji przewidzianą dla chodników. Należy zinwentaryzować istniejącą sieć kanalizacji deszczowej oraz zaprojektować brakujący jej odcinek . Oświetlenie uliczne oświetleniem typu LED zasilane energią elektryczną . Ilość punktów oświetleniowych należy dobrać wg. normy oraz uzgodnić z inwestorem . Możliwa okazać się będzie potrzeba przestawienia słupa SN na przebiegu drogi . W związku z powyższym jest niezbędna wizja lokalna w terenie przed złożeniem oferty . zakres dokumentacji: wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 (dla terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym) wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem potencjalnych kolizji z infrastrukturą (osobno dla każdej branży) - 6 egz wykonanie badań geologicznych gruntu projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania i stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem z jednostkami zarządzającą ruchem drogowym potwierdzonym wydanym postanowieniem ( Starostwo Powiatowe w Górze oraz włączenie do drogi wojewódzkiej nr 324 ) - po 6 egz. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 6 egz. uzyskanie wszelkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych na podstawie ustawy Prawo Budowlane przygotowanie wniosku oraz wszelkich załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w celu uzyskania przez Inwestora w/w decyzji wykonanie przedmiaru robót wg. uzgodnionych z inwestorem etapów robót (wersja papierowa i elektroniczna -wg.branży) - po 2 egz. wykonanie kosztorysu inwestorskiego wg. uzgodnionych z inwestorem etapów robót (wersja papierowa i elektroniczna-wg. branż) - po 2 egz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru (osobno dla każdej branży) - 1 egz Dokładny opis wytycznych i wymagań zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ustanowiono obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach