Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji na budowę promenady nad jeziorem Lipno w Stęszewie z podziałem na części

Gmina Stęszew ogłasza przetarg

 • Adres: 62060 Stęszew, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 8197141
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stęszew
  ul. Poznańska 11
  62060 Stęszew, woj. wielkopolskie
  tel. 8197141
  REGON: 63125852000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: steszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji na budowę promenady nad jeziorem Lipno w Stęszewie z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: Część 1 - Etap I: Projekt obejmuje budowę ścieżki pieszej o szerokości około 1,5 m, wyznaczenie miejsc lokalizacji małej architektury (ławki, kosze itp.). Uzgodnienie przejścia po terenach prywatnych w zakresie rozwiązań technicznych, w przypadku braku miejsca w granicach jeziora.. Zakres dokumentacji: - projekt budowy promenady – 4 egz.; - szczegółowe specyfikacje techniczne dla projektowanych robót – 2 egz.; - kosztorysy z rozbiciem na etapy wg uzgodnienia z Zamawiającym ( w wersji pdf oraz ath): - kosztorys inwestorski – po 3 egz.; - przedmiar robót – po 5 egz.; - kosztorys ofertowy uproszczony łącznie z zestawieniami RMS – po 2 egz.; - przekazanie w/w opracowań w wersji elektronicznej – 1 CD. Część 2 - Etap II: Projekt obejmuje budowę ścieżki pieszej o szerokości około 1,5 m, wyznaczenie miejsc lokalizacji małej architektury (ławki, kosze itp.). Uzgodnienie przejścia po terenie PKP (na długości około 250 mb), w przypadku braku miejsca w granicach jeziora.. Zakres dokumentacji: - projekt budowy promenady – 4 egz.; - szczegółowe specyfikacje techniczne dla projektowanych robót – 2 egz.; - kosztorysy z rozbiciem na etapy wg uzgodnienia z Zamawiającym ( w wersji pdf oraz ath): - kosztorys inwestorski – po 3 egz.; - przedmiar robót – po 5 egz.; - kosztorys ofertowy uproszczony łącznie z zestawieniami RMS – po 2 egz.; - przekazanie w/w opracowań w wersji elektronicznej – 1 CD. Część 3 - Etap III: Projekt obejmuje budowę ścieżki pieszej o szerokości około 1,5 m, wyznaczenie miejsc lokalizacji małej architektury (ławki, kosze itp.). Uzgodnienie przejścia po terenach prywatnych w zakresie rozwiązań technicznych, w przypadku braku miejsca w granicach jeziora.. Zakres dokumentacji: - projekt budowy promenady – 4 egz.; - szczegółowe specyfikacje techniczne dla projektowanych robót – 2 egz.; - kosztorysy z rozbiciem na etapy wg uzgodnienia z Zamawiającym ( w wersji pdf oraz ath): - kosztorys inwestorski – po 3 egz.; - przedmiar robót – po 5 egz.; - kosztorys ofertowy uproszczony łącznie z zestawieniami RMS – po 2 egz.; - przekazanie w/w opracowań w wersji elektronicznej – 1 CD. Dotyczy wszystkich części! Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje, oraz wykona wszelkie opracowania i prace niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, Wykonawca dostarczy kompletny jeden egz. dokumentacji projektowej w celu weryfikacji przez Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonanej dokumentacji jest protokół zdawczo odbiorczy po weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego w drodze odrębnej umowy przysługujące mu majątkowe prawo autorskie oraz zezwala Zamawiającemu wykorzystać projekt na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego i realizacji inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa będąca załącznikiem do SIWZ Klauzula społeczna: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: projektantów bezpośrednio wykonujących usługę. Wykonawca: 1) Zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12) 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumienie przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 2 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach