Przetargi.pl
„Budowa dostrzegalni – masztu do celów ochrony przeciwpożarowej przy Nadleśnictwie Grodzisk”.

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk z siedzibą w Lasówkach ogłasza przetarg

 • Adres: 62065 Grodzisk Wielkopolski,
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 445 301
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk z siedzibą w Lasówkach
  62065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 614 445 301
  REGON: 63001293000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa dostrzegalni – masztu do celów ochrony przeciwpożarowej przy Nadleśnictwie Grodzisk”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa masztu do obserwacji terenów leśnych pod względem pożarowym. Maszt przeciwpożarowy znajdować się będzie na działce o numerze ewidencyjnym 5072/6 w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Grodzisk. Budowa obejmuje wykonanie masztu kratowego U= 39,9 m (I strefa wiatrowa i II strefa obciążenia śniegiem) wraz z konstrukcją wsporczą pod kamerę TV, wykonanie fundamentów masztu i zagospodarowanie terenu wokół. Rozbiórka obecnego masztu nie będzie możliwa wcześniej niż po 30 września 2018 r. Nowy maszt będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego masztu. W związku z powyższym przed 30 września możliwe jest wykonanie prac związanych z wykonaniem fundamentów. Fundamenty nowego masztu nie będą znajdowały się w miejscu fundamentów obecnego masztu. 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. następujące prace: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) wykonanie fundamentów, d) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, e) wykonanie konstrukcji stalowej wieży, f) obsługa geodezyjna inwestycji. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Projekcie Budowlanym – załącznik nr 8 do SIWZ, w Przedmiarze robót – załącznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 do SIWZ oraz w warunkach Projektu Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz.359z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Zachodni WBK S.A. PL 12 1090 1434 0000 0001 0425 1587 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Budowę dostrzegalni – masztu do celów ochrony przeciwpożarowej przy Nadleśnictwie Grodzisk. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. 2. Oferta musi zawierać: 1 formularz oferty (załącznik nr 1do SIWZ), 2 kosztorys ofertowy, który Wykonawca sporządzi ściśle wg przedmiaru robót - załącznika nr 9 do SIWZ, przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona kosztorysem ofertowym będzie zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysu ofertowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty, zgodnie z punktem 13 SIWZ. 3 oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 SIWZ, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej dołącza do oferty zobowiązanie tego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach